Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specialization Laboratory 1 - Physical and Nuclear Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-PHNUCLA12M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialization Laboratory 1 - Physical and Nuclear Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie specjalizacyjne w semestrze 2M (studia w języku angielskim)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii fizycznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki i chemii plazmy. W ramach pracowni specjalizacyjnej można wykonać następujące ćwiczenia:

1. Badania procesów przenoszenia ładunku w układach samoorganizujących się monowarst molekularnych na elektrodzie złotej.

2. Elektropolimeryzacja N-winylokarbazolu - wyznaczanie parametrów kinetycznych utleniania monomeru.

3. Zastosowanie woltamperometrii cyklicznej i dyskowej elektrody

wirującej w badaniach reakcji redoks na polimerach przewodzących

4. Zastosowanie symulacji komputerowych do wyznaczania równowag fazowych (i wielkości pokrewnych w chemii, technologii i ekologii).

5. Przewidywania teoretyczne struktury krystalicznej i właściwości AgF na podstawie obliczeń DFT.

6. Obliczenia parametrów spektroskopowych metodami chemii kwantowej (za pomocą programów HyberChem i/lub Gaussian)

7. Badanie efektów izotopowych w widmach NMR.

8. Analiza parametrów spektralnych w złożonych widmach NMR.

9. Badanie adsorpcji 3-amino-5-merkapto-1,2,4 triazolu (AMT) na elektrodzie srebrowej metodą SERS.

10. Określenie temperatury gazu na podstawie widm emisyjnych molekuł dwuatomowych.

11. Elektrochemiczna absorpcja wodoru w elektrodzie palladowej.

12. Pomiar współczynników dyfuzji metodami spektroskopii NMR.

13. Podstawy spektroskopii NMR białek.

14. Modelowanie zależności wicynalnej stałej sprzężenia NMR od konformacji cząsteczki.

15. Ultraszybka synteza nanostruktur jednowymiarowych.

16. Zastosowanie plazmy termicznej do syntezy nanomateriałów.

17. Porównawcze badania stabilności konformacyjnej dwóch homologicznych białek: lizozymu i alfa-laktoalbuminy z zastosowaniem spektroskopii fluorescencyjnej i dichroizmu kołowego.

18. Badania denaturacji, misfoldingu i agregacji insuliny.

19. Elektrochromizm polimerów przewodzących.

20. Elektrosynteza i badanie nanostruktur metalicznych.

21. Podstawy NMR w fazie stałej.

22. Pomiary parametrów kinetycznych i termodynamicznych metodami NMR.

Studenci dokonują wyboru 10 spośród 22 proponowanych ćwiczeń.

Literatura:

Studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem swoich ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu pracowni student powinien potrafić:

a) dokonać właściwego wyboru techniki pomiarowej do rozwiązania problemu badawczego,

b) opanować zasady wykonywania pomiarów i przygotowania interpretacji wyników,

c) rozumieć i krytycznie odnosić się do prowadzonej własnej pracy doświadczalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny z teoretycznego przygotowania studenta do ćwiczenia, aktywność w czasie pracy laboratoryjnej i ocena pisemnego raportu z wykonania ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pałys
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)