Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczenia chemiczne w nauczaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2DOCHEM3P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doświadczenia chemiczne w nauczaniu
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Wymagania (lista przedmiotów):

Laboratorium dydaktyki chemii 1200-2LDCH2P

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego oraz bezpiecznego wykonywania eksperymentów chemicznych przewidzianych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykształcenie u studentek i studentów umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego oraz bezpiecznego wykonywania eksperymentów chemicznych wykorzystywanych podczas realizacji programu nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Ćwiczona będzie umiejętność poprawnego opisu obserwowanych zjawisk, formułowania wniosków oraz tworzenia notatek. Dla wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów studentki i studenci wykonają doświadczenia dotyczące białek i węglowodanów. Zapoznają się i wykonają samodzielnie doświadczenia uwzględniające reakcje redoks oraz ćwiczenia z elektrochemii, kinetyki i równowagi chemicznej. W opisach wykonywanych doświadczeń studentki i studenci uwzględnią zasady bezpieczeństwa pracy ze stosowanymi odczynnikami.

Integralną część zajęć będzie stanowiło przygotowanie i przeprowadzenie pokazów chemicznych dla uczniów na różnych poziomach edukacji.

Literatura:

1. A. Galska-Krajewska, Krzysztof M. Pazdro, Dydaktyka chemii, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990;

2. red. A. Burewicz, Hanna Gulińska, Dydaktyka chemii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, 2002

3.Z. Niraz, J. Soczewka, K. Wojciechowska Metodyka szkolnych doświadczeń chemicznych WSRP, 1984

4. A. Burewicz „Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu dydaktyka chemii”, UAM, Poznań.

5. Chemia w szkole - czasopismo dla nauczycieli

6. Szkolne podręczniki do nauczania chemii

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/studentka zna:

- miejsce przedmiotu chemia jego cele i treści nauczania w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych doświadczeń;

- zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

Umiejętności:

Student/ studentka potrafi:

- bezpiecznie przeprowadzić doświadczenia przewidziane przez programy na poziomie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej.

- kierować pracą uczniów w szkolnym laboratorium chemicznym.

- zorganizować szkolną pracownię chemiczną zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Sanepid.

- planować lekcje z wykorzystaniem doświadczenia chemicznego.

- wspomóc uczniów w planowaniu ich pracy badawczej, zwłaszcza w przypadku metody naukowej i metody projektów edukacyjnych.

- zachęcić uczniów do podejmowania prób badawczych.

Kompetencje.

Student/studentka:

- dostosowuje sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów.

- rozwija dociekliwość i stymuluje samodzielną pracę uczniów.

- podkreśla ważność precyzji działania podczas pracy doświadczalnej.

- dąży do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się:

- jakość i terminowość oddawania raportów;

- zaliczenie testu dot. budowy i właściwości związków biologicznie czynnych oraz chemii fizycznej, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych;

- przygotowanie i poprowadzenie pokazów doświadczeń z okazji Dnia Dziecka w LDCh.

Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności. Dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru podlegające usprawiedliwieniu.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu testu, raportów z ćwiczeń laboratoryjnych oraz przygotowaniu i poprowadzeniu pokazów doświadczeń.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej i liceum jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)