Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne z chemii teoretycznej i strukturalnej (w jęz. ang.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHTEOSTSA2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne z chemii teoretycznej i strukturalnej (w jęz. ang.)
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele tego przedmiotu mogą być osiągnięte tylko wtedy, jeśli student zna chemię kwantową i krystalochemię. Ułatwieniem jest, oczywiście, dobra znajomość matematyki i fizyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka sposobu prezentacji materiału naukowego z koniecznością obrony tez naukowych wystąpień.

Pełny opis:

Wystąpienia ustne specjalizantów (każde ok. 60 min) dotyczące podstawowych zagadnień chemii teoretycznej i krystalografii wybranych z oferowanej listy albo dodatkowych, dodanych przez studenta do listy zagadnień (za zgodą prowadzącego). Słuchacze nabywają umiejętności zaplanowania wystąpienia (struktura logiczna), prezentacji (meritum i technika), obrony tezy (wygłaszający), uczestnictwa w dyskusji (pozostali). Jakość wystąpienia jest analizowana przez prowadzącego i specjalizantów (pozytywy, uchybienia, wnioski na przyszłość).

Literatura:

w zależności od prezentowanego materiału: albo informacje podręcznikowe albo konkretne prace oryginalne podane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Najważniejszym efektem powinno być przeświadczenie o konieczności głębokiego rozumienia prezentowanego materiału, a dalej, nauka logicznego rozplanowania prezentacji, nauka technicznych aspektów przedstawiania, nauka sposobu dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy referat specjalizanta jest oceniany przez prowadzącego, a ocena końcowa zależy od oceny wszystkich wystąpień. W ocenie brane jest pod uwagę rozumienie prezentowanego materiału (sprawdzane przez jego odpowiedzi na pytania) - 70%, sposób prezentacji materiału: aspekt dydaktyczny (20%) i techniczny (10%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sikorski
Prowadzący grup: Andrzej Sikorski, Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nauka sposobu prezentacji materiału naukowego z koniecznością obrony tez naukowych wystąpień.

Pełny opis:

Wystąpienia ustne specjalizantów (każde ok. 60 min) dotyczące podstawowych zagadnień chemii teoretycznej i krystalografii wybranych z oferowanej listy albo dodatkowych, dodanych przez studenta do listy zagadnień (za zgodą prowadzącego). Słuchacze nabywają umiejętności zaplanowania wystąpienia (struktura logiczna), prezentacji (meritum i technika), obrony tezy (wygłaszający), uczestnictwa w dyskusji (pozostali). Jakość wystąpienia jest analizowana przez prowadzącego i specjalizantów (pozytywy, uchybienia, wnioski na przyszłość).

Literatura:

w zależności od prezentowanego materiału: albo informacje podręcznikowe albo konkretne prace oryginalne podane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)