Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna z chemii organicznej i technologii chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHORGTL2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii organicznej i technologii chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczoną chemię organiczną IA, technologię chemiczną i biochemię.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z tematyką naukową pracowni badawczych w Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych ZChOiTCh. W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci wykonują wybrane ćwiczenia z zaproponowanego wykazu tematów, w tym co najmniej jedno ćwiczenie w języku angielskim:

- Związki organiczne ulegające samoorganizacji - synteza i charakterystyka mezogenów.

- Synteza, oczyszczanie i właściwości fizykochemiczne organicznych półprzewodników.

- Analiza termiczna w chemii materiałów funkcjonalnych.

- Pomiar wielkości i stabilności nanocząstek metodą Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS).

- Synteza prekursora (w reaktorze wysokociśnieniowym) do wytwarzania pianek poliuretanowych. Analiza mieszaniny poreakcyjnej.

- Polimeryzacja rodnikowa kontrolowana rodnikami nitroksylowymi.

- Synteza nowych materiałów z zastosowaniem polimeryzacji ATRP.

- Otrzymywanie katalizatora do reakcji metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa:

kompleksu dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-4,5-dihydroimidazol-2-ylideno[2-(i-propoksy)-5-nitrofenylo]metylideno]rutenu(II).

- Otrzymywanie katalizatora do reakcji metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa:

kompleksu dichloro[1,3-bis(2,6-di{2-propylo}fenylo)-4,5-dihydroimidazol-2-ylideno[2-(i-propoksy)-5-nitrofenylo]metylideno]rutenu(II).

- Ozonoliza fenantrenu.

- Kataliza asymetryczna wspomagana wysokim ciśnieniem.

- Asymetryczna synteza organiczna z użyciem chiralnych katalizatorów.

- Wyznaczanie parametrów kinetycznych w reakcjach enzymatycznych metodami polarymetrycznymi.

- Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej.

- Elektroforeza białek w żelu poliakryloamidowym.

- Izolacja i charakterystyka DNA.

- Synteza peptydów na nośniku polimerycznym.

- Chemia "klik" - synteza związku fluorescencyjnego.

- Synteza i post-syntetyczna modyfikacja materiałów typu MOF (Metal-Organic Framework).

- "Click" chemistry - synthesis of a fluorescent compound.

- Organic chemistry tools for synthesis and purification of a drug delivery system.

- Organic chemistry tools for synthesis and physicochemical characteristic of a drug delivery system.

- Synthesis, purification and physicochemical properties of organic semiconductors.

- Thermal analysis of functional materials.

- Determination of size and stability of nanoparticles by DLS method.

- Dynamic Light Scattering application in size detection of molecules and molecular aggregates.

- Nitroxide mediated polymerization.

- Atom transfer radical polymerization (ATRP) in preparation of new materials.

- Preparation of the Hoveyda-Grubbs-type catalyst for the olefin metathesis reaction:

[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]-dichloro-[(5-nitro-2-propan-2-yloxyphenyl)methylidene]ruthenium(II) complex.

- Ozonolysis of phenantren.

- Asymmetric organic synthesis with a chiral catalyst.

- Determination of kinetic parameters in enzymatic reactions by polarimetric methods.

- Application of microwave radiation in organic synthesis.

- Protein electrophoresis in polyacrylamide gel.

- DNA isolation and characterization.

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematu ćwiczenia, podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna nowoczesne metody syntezy związków organicznych, nanocząstek, związków o właściwościach ciekłokrystalicznych, polimerów, chiralnych katalizatorów, związków koordynacyjnych, m.in. przy zastosowaniu mikrofal, techniki Schlenka, reaktorów wysokociśnieniowych,

- potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami badawczymi i analitycznymi takimi jak: chromatografia GC, HPLC, analiza termiczna (DSC, TG), metoda dynamicznego rozpraszania światła (DLS), spektrofotometria UV-Vis, spektrofluorymetria, polarymetria, SAXS, SAXD, POM, 1H NMR, spektroskopia FTIR,

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym,

- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach. Ocena z pracowni jest średnią arytmetyczną ocen z wykonanych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak, Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Tomasz Bauer, Michał Chmielewski, Karol Grela, Grzegorz Litwinienko, Maciej Mazur, Elżbieta Megiel, Zuzanna Molęda, Katarzyna Pałka, Karolina Piecyk, Damian Pociecha, Piotr Roszkowski, Joanna Szawkało, Dagmara Tymecka, Elżbieta Winnicka, Joanna Wolska, Michał Wójcik, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Szczegółowe informacje oraz materiały na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)