Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne z chemii nieorganicznej i analitycznej (w jęz.ang.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHNIASA2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne z chemii nieorganicznej i analitycznej (w jęz.ang.)
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia uprawnionych do przygotowania pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien wykazać się umiejętnością zwartego i logicznego przedstawienia potencjalnej tematyki swojej pracy magisterskiej w postaci prezentacji wizualnej

Pełny opis:

Studenci wykonujący prace magisterskie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przygotowują ustną prezentację związaną z potencjalną tematyką ich pracy magisterskiej. Przygotowana prezentacja jest przedstawiana publicznie w czasie zajęć, po czym odbywa się dyskusja.

Literatura:

Studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem seminarium.

Pomocną ogólnie pozycją literaturową jest:

G.M. Campbell, Jak przygotować profesjonalną prezentację, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- umie formułować hipotezy badawcze i planować doświadczenia w celu ich weryfikacji,

- umiejętnie wyszukuje w literaturze zagadnienia związane z tematyką pracy dyplomowej,

- graficznie opracowuje materiał do prezentacji wizualnej,

- posiada umiejętność publicznej prezentacji przygotowanego materiału.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach - brak.

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych - 50 %.

Zaliczenie seminarium ma miejsce w oparciu o:

- kompetentny wybór materiału literaturowego do prezentacji,

- sposób przedstawienia tematyki i zakresu pracy dyplomowej,

- sposób przedstawienia podstaw przewidywanych badań,

- jakość graficzną przygotowanej prezentacji,

- sposób publicznego przedstawienia prezentacji,

- aktywność w dyskusjach po poszczególnych prezentacjach.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Filipek
Prowadzący grup: Sławomir Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)