Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna z chemii nieorganicznej i analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHNIAL2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii nieorganicznej i analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Co najmniej dostateczna wiedza z chemii ogólnej, chemii analitycznej i chemii nieorganicznej. Podstawowa znajomość matematyki i chemii fizycznej. Student powinien wykazać się umiejętnością wykorzystania różnorodnych technik instrumentalnych do badania właściwości i zawartości różnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. Na zajęciach studenci zapoznają się z takimi technikami jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych.

Pełny opis:

Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. W ramach przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia wykorzystując takie techniki jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych.

Literatura:

1.M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa

2.K. Maksymiuk, "Polimery przewodzące", Chemia w Szkole, 3 (1998) 131

3.B.D. Cullity, Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, PWN, Warszawa

4.W. Szczepaniak, "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", PWN, Warszawa

5.H. Gunter, Spektroskopia megnetycznego rezonansu jądrowego, PWN Warszawa

6.Brzózka Z., Wróblewski W., Sensory chemiczne, Wyd. Politechniki Warszawskiej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student będzie potrafił posługiwać się różnorodnymi technikami badawczymi i analitycznymi takimi jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Student będzie w stanie przeprowadzić walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych, będzie potrafił sporządzić zwięzły raport dotyczący metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych uzyskanych w trakcie ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z zaliczeń poszczególnych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski
Prowadzący grup: Krzysztof Bieńkowski, Dorota Buczyńska, Mikołaj Donten, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Sławomir Filipek, Tomasz Gierczak, Wojciech Hyk, Klaudia Kaniewska, Anna Kisiel-Kwiatek, Dorota Latek, Adam Lewera, Krzysztof Maksymiuk, Włodzimierz Makulski, Kamil Marcisz, Krzysztof Miecznikowski, Marek Orlik, Magdalena Skunik-Nuckowska, Renata Solarska, Krzysztof Stolarczyk, Kamil Strzelak, Bartłomiej Witkowski, Michalina Zaborowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)