Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne z chemii fizycznej i radiochemii (w jęz.ang.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHFIZRSA2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne z chemii fizycznej i radiochemii (w jęz.ang.)
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość właściwości ciał stałych, znajomość chemii fizycznej w zakresie Chemia Fizyczna 1, podstawy fizyki i spektroskopii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności i nawyków niezbędnych w czasie wystąpień słownych, prezentacji wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ogólne zapoznanie z aktualną literaturą naukową w dziedzinie związanej z planowanym tematem pracy magisterskiej

Pełny opis:

Przygotowanie wystąpień słownych w celu prezentacji wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ze szczególnym akcentem na poprawne przedstawianie precyzji pomiarów, nomenklaturę związków chemicznych, unikanie wyrażeń żargonowych oraz zachowanie czystości języka angielskiego. Opracowane przez studentów przeglądy wybranej literatury chemicznej mogą w przyszłości ułatwić przygotowanie opisu literatury w pracy magisterskiej.

Literatura:

Studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem seminarium.

Efekty uczenia się:

Studenci uczą się jak przygotować własną prezentację zgodnie z najlepszymi wzorami, jak uczestniczyć w dyskusji naukowej i jak oceniać inne wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Anonimowe oceny wystawiane są przez pozostałych studentów uczestniczących w tych zajęciach i po szczegółowej dyskusji na temat formy każdego wystąpienia. Końcowa ocena jest średnią wszystkich indywidualnych ocen.

Więcej niż dwie usprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pałys
Prowadzący grup: Barbara Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)