Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium chemii i biologii strukturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6-L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium chemii i biologii strukturalnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Laboratorium jest częścią bloku, który przeznaczony jest dla szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych zastosowaniami metod obliczeniowych w symulowaniu procesów chemicznych i biologicznych (w tym projektowaniu leków) oraz metod eksperymentalnej krystalografii do wyznaczania struktur krystalicznych


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Laboratorium chemii i biologii strukturalnej stanowi ilustrację i uzupełnienie do wykładów oferowanych w tym bloku. W zależności od obranej ścieżki („chem” albo „bio”) studenci wykonują ćwiczenia z puli ponad 40 do wyboru, w tym 6 z nich jest obowiązkowych.

Pełny opis:

Oferowane ćwiczenia ściśle powiązane są z wykładami Bloku. Wykonując je, studenci będą mogli w praktyce zapoznać się z m.in.:

1) środowiskiem pracy UNIX

w zakresie niezbędnym do wykonywania pozostałych ćwiczeń

2) modelowaniem molekularnym:

prowadzeniem symulacji molekularnych i analizą wyników

3) bioinformatyką:

przeszukiwaniem sekwencyjnych baz danych, modelowaniem porównawczym, uliniawianiem sekwencji;

4) analizą struktur biopolimerów:

analizą statystyczną depozytów w PDB, wizualizacją w programie PyMOL

5) wyznaczeniem struktury trójwymiarowej i analizą kryształów:

cząsteczek organicznych, nieorganicznych i minerałów, a także kryształów białek

6) metodami chemii teoretycznej:

podstawami popularnych metod elektronowych (metoda Hartree-Focka, metody korelacji elektronowej, DFT), analizą rotacji i oscylacji cząsteczek i ich praktycznym wykorzystaniem do obliczeń własności cząsteczek w ramach popularnych programów obliczeniowych chemii teoretycznej (np. Gaussiana)

7) oddziaływaniami międzycząsteczkowymi:

w tym: podziałem energii oddziaływania na składowe i ich interpretacją w ramach rachunku zaburzeń; typami oddziaływań (wiązania wodorowe i in.) oraz metodami modelowania tych oddziaływań

8) elementami teorii grup:

w tym zastosowaniem teorii grup do takich zagadnień chemii i krystalografii, jak: symetria cząsteczek i kryształów, reguły wyboru w spekroskopii

9) elementami termodynamiki statystycznej:

w tym pojęciem sumy statystycznej, statystycznym ujęciem pojęcia entropii i stałych reakcji chemicznych

10) metodami projektowania leków:

Poznanie metod projektowania leków, takich jak: dokowanie ligandów do miejsc wiążących, budowanie fingerprintów oddziaływań lek-cel molekularny, wyznaczanie farmakoforów, szybkie przeszukiwanie baz związków małocząsteczkowych (virtual screening) i in., a także zastosowanie ich do wybranych celów molekularnych: enzymów, receptorów i DNA

11) elementami statystycznej analizy wyników:

w tym zastosowaniami metod statystycznych do opracowywania danych i rozwiązywania problemów naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront
Prowadzący grup: Dominik Gront, Anna Hoser, Tatiana Korona, Justyna Kryś, Marta Kulik, Anna Makal, Maura Malińska, Marcin Modrzejewski, Andrzej Sikorski, Wojciech Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)