Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6-CHW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemia i biologia strukturalna (S2-CH)
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/index.php?i=tcch
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakładamy, że student posiada wiedzę nt. chemii teoretycznej na poziomie wykładu i laboratorium Chemii Kwantowej A lub Podstaw Chemii Kwantowej (3. semestr).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem chemii teoretycznej do rozwiązania najbardziej popularnych wśród chemików problemów (geometria cząsteczek, ich własności, widma, parametry reakcji chemicznych).

Pełny opis:

Wprowadzone zostaną (szkicowo) niezbędne elementy do przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla cząsteczki, tzn.: rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, omówienie najbardziej popularnych metod rozwiązywania elektronowego równania Schrödingera takich jak metoda Hartree'ego-Focka i wybrane metody korelacji elektronowej. Ze względu dużą popularność zwrócimy też uwagę na teorię funkcjonału gęstości (DFT). Dla części jądrowej omówiony zostanie (szkicowo) rozdział rotacji i oscylacji oraz sposoby obliczania części rotacyjnej i oscylacyjnej dla cząsteczek wieloatomowych. Zwrócona będzie uwaga na praktyczne zagadnienia optymalizacji geometrii cząsteczek oraz na otrzymywanie przybliżonych widm IR oraz UV-Vis.

Literatura:

W. Kołos, J.Sadlej ,,Atom i cząsteczka"

wybrane rozdziały z książki: L. Piela ,,Idee chemii kwantowej"

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy popularnych metod obliczeniowych chemii kwantowej, analizuje konkretne proste zagadnienia chemiczne i formułuje odpowiednie pytania w terminach chemii teoretycznej i rozpoznaje metody teoretyczne, nadające się do udzielenia odpowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona
Prowadzący grup: Tatiana Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)