Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływanie leków z celami molekularnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6-BIOW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oddziaływanie leków z celami molekularnymi
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemia i biologia strukturalna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z biochemii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z trójwymiarowymi strukturami molekularnymi różnych rodzajów kompleksów leków i ich celów molekularnych (białka, DNA, RNA) oraz z mechanizmami działania tych leków w różnych chorobach.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostanie przedstawiona budowa różnych rodzajów kompleksów celów molekularnych z ligandami oraz mechanizmy działania leków na poziomie molekularnym. Istniejąca obecnie znaczna liczba trójwymiarowych struktur tych kompleksów pozwala na szczegółowe analizy oddziaływań lek-cel molekularny. Omawiane struktury będą pokazywane w ujęciu dynamicznym aby uwzględnić ich ruchy termiczne a w szczególności dynamiczne wzajemne dopasowanie liganda i enzymu bądź receptora w ich miejscach wiążących.

Zostaną omówione następujące grupy leków na wybranych przykładach: antybakteryjne (penicyliny, cefalosporyny, blokujące DNA lub RNA (rybosom) bakterii), przeciwwirusowe (działające na poszczególne enzymy wirusów: proteaza, neuraminidaza, odwrotna transkryptaza, i inne), przeciwnowotworowe (blokowanie DNA, blokowanie topoizomeraz w kompleksie z DNA, blokowanie wzrostu mikrotubul, blokowanie kinaz, proteasomu, i inne), przeciwzapalne (działające na enzymy m.in. COX-1/2, efekty selektywności leków), leki dla medycyny reproduktywnej, leki działające na receptory GPCR (rodzina receptorów GPCR, agoniści/antagoniści i inne typy ligandów, ligandy stronnicze i funkcjonalna selektywność).

Będą również omówione m.in. przyczyny oporności bakterii na antybiotyki, budowa i działanie wirusów, słabe punkty wirusów – jak można zablokować wirusa, synteza czynników prozapalnych z kwasu arachidonowego, przekazywanie sygnałów przez błonę komórkową przez receptory GPCR, strategie działania leków na neurony(synapsy), leki a trucizny, i inne zagadnienia.

Efekty uczenia się:

Znajomość rodzajów celów molekularnych dla leków oraz rodzajów oddziaływań w kompleksach lek-cel molekularny. Znajomość niektórych procesów chorobotwórczych i sposobów zapobiegania im poprzez stosowanie odpowiednich leków.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach - brak.

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych - 50 %.

Egzamin pisemny z 50% pytań zamkniętych i 50% pytań otwartych -

tak samo dla zaliczenia poprawkowego.

Wymagane minimum 50% poprawnych odpowiedzi do zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Filipek
Prowadzący grup: Sławomir Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)