Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK4W1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Zaawansowana analiza instrumentalna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Analiza instrumentalna jest przedmiotem poświęconym możliwościom pomiarowym nowoczesnych metod analitycznych z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, spektralnych, elektrochemicznych połączonych często z uprzednim rozdzielaniem chromatograficznym. Metody instrumentalne są szeroko wykorzystywane w laboratoriach chemicznych związanych przemysłem oraz z badaniami klinicznymi, środowiskowymi czy tez badaniami żywności.

Pełny opis:

Celem wykładu jest szczegółowe omówienie stosowanych obecnie nowoczesnych metod instrumentalnych, co obejmuje wyjaśnienie podstaw fizyko-chemicznych danej techniki pomiarowej, obszary jej stosowania oraz możliwości i ograniczenia. Poza tym przedstawiony będzie sposób postępowania przy wyborze odpowiedniej techniki pomiarowej lub doborze kilku technik pomiarowych w zależności od celu analizy.

Laboratorium poświęcone jest praktycznemu wykorzystaniu omawianych na wykładzie nowoczesnych technik analizy instrumentalnej do badania wybranych obiektów.

Literatura:

Podręcznik podstawowy:

Podstawy chemii analitycznej; D.A.Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, PWN, 2006

Dodatkowo:

Współczesna chemia analityczna; A. Hulanicki, PWN, 2001

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, A. Cygański, WNT, 1997

Chemia analityczna; D. Kealey, P.J. Haines, PWN, 2005

Metrologia chemiczna; E.Bulska, wyd. Malamut, 2008

Chemometria praktyczna; J. Mazerski, wyd. Malamut, 2009

Metody analityczne spektrometrii atomowej, red. W.Żyrnicki,J.Borkowska-Burnecka, E.Bulska, E.Szmyd

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć z Analizy instrumentalnej student:

• zna stosowane w laboratoriach nowoczesne metody analityczne

• umie ocenić możliwości i ograniczenia omawianych technik analizy instrumentalnej

• potrafi opracować złożoną strategię pomiarową w przypadku konieczności rozwiązania złożonych problemów analitycznych

• potrafi zastosować odpowiednie metody statystyczne pozwalające na statystyczną ocenę wyników

• krytycznie analizuje uzyskane wyniki i przedstawia je w postaci raportu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska-Maksymiuk, Barbara Wagner
Prowadzący grup: Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska-Maksymiuk, Barbara Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)