Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemia nowych materiałów - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK3-L2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia nowych materiałów - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykonywanych na laboratorium ćwiczeń jest poznanie i zastosowanie przez studentów różnych metod otrzymywania i metod badawczych związanych z modyfikowaniem, wykorzystaniem, udoskonalaniem i projektowaniem właściwości fizykochemicznych oraz zastosowaniami wybranych klas nowych materiałów organicznych i nieorganicznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci wybierają ćwiczenia spośród niżej wymienionych:

1) Zastosowanie techniki Mikroskopii sił Atomowych (AFM) i Skaningowej Mikroskopii Tunelowania (STM) do badania morfologii różnych materiałów. (2 pracownie)

2) Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej

3) Wpływ stanu utlenienia na widmo w podczerwieni polimeru przewodzącego

4) Pomiar magnetycznego ekranowania jąder atomowych 1H i 13C w badanych molekułach. Spektroskopia NMR.

5) Badanie właściwości hydrofobowo-hydrofilowych substancji za pomocą pomiaru kąta zwilżania

6) Badanie właściwości fizykochemicznych cieczy jonowych

7) Termomagnetyczna analiza ciał stałych

8) Elektro-optyczny i optyczno-optyczny efekt Kerra

(2 pracownie)

9) Jak przewidywać teoretycznie właściwości optyczne nowych materiałów? (2 pracownie)

10) Zastosowanie spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS) w badaniach powierzchni. Jonizacja materii i sposoby transportu jonów, rodzaje analizatorów mas, konstrukcja spektrometrów SIMS, interpretacja widm.

11) Zastosowanie rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS) w badaniach powierzchni: odziaływanie promieniowania z materią, wyznaczania energii wiązania elektronu, profilowanie głębokościowe, konstrukcja spektrometrów XPS, interpretacji spektrum XPS

12) Badanie fotoaktywności próbek półprzewodnikowych (2 pracownie)

Wybrane ćwiczenia muszą zająć w sumie 10 pracowni.

Literatura:

1) Skrypt „Fizykochemiczne metody badawcze w nano- i biotechnologii. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne” pod redakcją M. Szklarczyka

2) Materiały dostępne u prowadzących poszczególne ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Student zna:

a) podstawowe fizykochemiczne metody otrzymywania różnych materiałów i potrafi przeprowadzić syntezę,

b) techniki badawcze (metody optyczne, spektroskopowe, elektrochemiczne i inne), ich działanie, zastosowania i sposób interpretacji.

Student umie zaplanować prostą syntezę i badanie właściwości otrzymanej substancji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie cząstkowych ocen uzyskanych za każde z wykonanych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Zarębska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Anna Makowska, Dorota Nieciecka, Barbara Pałys, Magdalena Pecul-Kudelska, Kamil Polok, Marcin Strawski, Kamila Zarębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)