Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia peptydów i białek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK2W2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia peptydów i białek
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych zagadnień dotyczących budowy aminokwasów, peptydów i białek.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem tego wykładu jest przedstawienie studentom szczegółowych zagadnień związanych ze strukturą i biologiczną aktywnością peptydów i białek. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia związane z syntezą peptydów (w roztworze i na nośniku polimerowym), syntezą peptydomimetyków i zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej peptydów biologicznie czynnych.

Pełny opis:

W ramach tego wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Rys historyczny metod syntezy peptydów

2. Występowanie i własności aminokwasów

3. Budowa i działanie wybranych biologicznie aktywnych peptydów

4. Stosowane w chemii peptydów grupy zabezpieczające grupę aminową, karboksylową, hydroksylową i tiolową

5. Metody tworzenia wiązania peptydowego

6. Synteza peptydów w roztworze i na nośniku polimerowym

7. Zagadnienia związane z racemizacją

8. Metody oczyszczania i analizy peptydów (HPLC, MS, 2D NMR)

9. Zależność aktywności biologicznej od struktury chemicznej peptydów biologicznie czynnych

10. Projektowanie leków na bazie naturalnych peptydów (peptydomimetyki)

11. Leki peptydowe

12. Synteza kombinatoryjna

13. Klasyfikacja i rzędowość białek. Budowa receptorów.

14. Zastosowanie peptydów i białek w badaniach fizyko-chemicznych

Literatura:

Peptides: chemistry and biology, Sewald N., Jakubke HD., Viley-VCH, 2002

Naturalne związki organiczne, Kołodziejczyk A., PWN, 2005

Aminokwasy, peptydy i białka, Jakubke HD., Jeschkeit H., PWN, 1989

Chemia medyczna, Patrick G., WNT, 2003

Introduction to Medicinal Chemistry, Patrick G. Oxford University Press 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z taktyką i strategią syntezy peptydów umożliwiające zaplanowanie syntezy określonych związków peptydowych do różnych zastosowań. Powinien również posiadać umiejętność określania wspólnych celów badań z osobami zajmującymi się badaniami biologicznymi, biochemicznymi i fizykochemicznymi peptydów i białek.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Misicka-Kęsik, Dagmara Tymecka
Prowadzący grup: Aleksandra Misicka-Kęsik, Dagmara Tymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)