Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Synteza biomolekuł - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK2L2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Synteza biomolekuł - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien:

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej;

- posiadać umiejętność samodzielnej pracy w laboratorium syntetycznym;

- znać podstawowe techniki oczyszczania i identyfikacji związków organicznych, w szczególności: destylacja (prosta, pod zmniejszonym ciśnieniem, z parą wodną), ekstrakcja, krystalizacja, chromatografia kolumnowa, chromatografia cienkowarstwowa;

- znać zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym;

- znać podstawowe techniki stosowane do ustalenia / potwierdzania budowy związków organicznych (m. in. 1HNMR, 13CNMR, MS).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W pierwszej części zajęć laboratoryjnych student otrzyma i scharakteryzuje biologicznie aktywną substancję izolując ją z produktu naturalnego.

Podczas drugiej części zajęć student opracuje i przeprowadzi wieloetapową syntezę związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym. Harmonogram badań zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia po uprzednim dokładnym zapoznaniu się studenta z dostępną literaturą naukową.

Pełny opis:

Studenci pracują indywidualnie.

Pierwsza część zajęć laboratoryjnych będzie poświęcona izolacji związku o znanej aktywności biologicznej z materiału roślinnego.

Celem drugiej części zajęć jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi technikami stosowanymi w laboratorium syntetycznym. W trakcie pracy student wykona wieloetapową syntezę związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym lub też takiego, który może być wykorzystany do konstrukcji urządzeń stosowanych w medycynie (np. melatonina, antybiotyki beta-laktamowe).

Przed rozpoczęciem zajęć studentowi zostanie przydzielony cel syntetyczny (student pozna strukturę produktu, który powinien uzyskać podczas zajęć). Jego zadaniem będzie zgromadzić odpowiednią literaturę wykorzystując bazy danych. Następnie Student we współpracy z prowadzącym zajęcia przygotuje harmonogram prac i przystąpi do syntezy.

Literatura:

1.J Clayden, Organic Chemistry, Oxford University Press 2001

2.A. Vogel, Preparatyka Organiczna, WNT 2006, WNT

3. J. Gawroński, K. Gawrońska, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna, PWN

4. L. F. Tietze, T. Eicher, U. Diederichsen, A. Speicher, Reactions and syntheses, WILEY-CH

5. Literaturowe bazy danych:

- Reaxys

- SciFinder

- Scopus

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć "Synteza Biomolekuł- laboratorium" student potrafi:

- zaplanować syntezę wybranego związku organicznego wraz ze znalezieniem odpowiedniej literatury;

- wybrać najlepszy sposób syntezy spośród wielu dostępnych w literaturze;

- umiejętnie planować pracę laboratoryjną i dostosować ilość czynności do czasu pracy;

- wykorzystać zdobyte również na wcześniejszych etapach umiejętności do wydajnego przeprowadzenia wieloetapowej syntezy związku organicznego;

- samodzielnie zdobyć informacje i opracować charakterystykę związku korzystając z różnych źródeł, w tym także w języku obcym;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia Pracowni:

- nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności;

- wyizolowanie substancji biologicznie aktywnej z materiału roślinnego oraz opracowanie jej charakterystyki;

- opracowanie ścieżki syntezy docelowego związku organicznego o potencjalnym znaczeniu biologicznym;

- przeprowadzenie wieloetapowej syntezy docelowego związku organicznego;

- sporządzenie raportu podsumowującego prace przeprowadzone podczas pracowni;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Matraszek
Prowadzący grup: Joanna Matraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)