Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia z biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK2L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia z biochemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Budowa i właściwości związków organicznych z podstawowych klas (jako kryterium podziału - grupy funkcyjne), ich reakcje oraz podstawowe mechanizmy reakcji. Umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych, przede wszystkim z zakresu stężeń i roztworów buforowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują tematycznie główne grupy związków biologicznie czynnych: białka, enzymy, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze oraz wykorzystują różnorodne techniki używane w laboratoriach biochemicznych z zakresu izolowania związków ze źródeł naturalnych, badania ich właściwości, analizy jakościowej i oznaczeń ilościowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują tematycznie główne grupy związków biologicznie czynnych: białka, enzymy, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze oraz wykorzystują różnorodne techniki używane w laboratoriach biochemicznych z zakresu izolowania związków ze źródeł naturalnych, badania ich właściwości, analizy jakościowej i oznaczeń ilościowych.

Przykładowe ćwiczenia: frakcjonowanie białek mleka oraz oznaczanie ich zawartości, oznaczanie aktywności enzymatycznej, izolowanie i badanie właściwości skrobi i glikogenu.

Literatura:

1.Ćwiczenia z biochemii praca zbiorowa pod redakcją L. Kłyszejko-Stefanowicz

2.J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia

3.J. McMurry, Chemia organiczna

Efekty uczenia się:

Zna metody identyfikacji związków organicznych przy użyciu technik chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej.

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

Potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych.

Potrafi analizować problemy z zakresu chemii organicznej, w tym dociekać mechanizmów reakcji organicznych.

Potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych przy użyciu technik chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Potrafi przeprowadzać pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych, wyznaczać ich wartości, oraz ocenić wiarygodność uzyskanych wyników.

Potrafi posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową.

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące problemów chemicznych.

Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze.

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej.

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Metody i kryteria oceniania:

Student na każdej pracowni oceniany jest za: przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia,wykonanie ćwiczenia, przygotowany opis i końcowe zaliczenie ustne ćwiczenia. Za każde ćwiczenie można uzyskać maksymalnie 10 punktów: 5 punktów za wejściówkę (krótki sprawdzian dopuszczający do wykonania ćwiczenia, warunkiem dopuszczenia jest uzyskanie min. 2.5 pkt) oraz 5 punktów za pozostałe elementy (wykonanie, opis i zaliczenie ustne). Warunkiem zaliczenia Laboratorium Biochemii jest wykonanie i zaliczenie 6 ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczenia wstępnego oraz uzyskanie 39 punktów (maksymalna ilość punktów 65).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Piecyk
Prowadzący grup: Zuzanna Molęda, Karolina Piecyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)