Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy elektrodynamiki i optyki - proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMELOPP2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy elektrodynamiki i optyki - proseminarium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Strona przedmiotu: http://www.photocrystallography.eu/teaching.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
geologia
geologia stosowana
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem proseminariów jest zaprezentowanie idei elektryczności, magnetyzmu i optyki będących podstawą dalszego zrozumienia zjawisk i problemów stawianych przyszłym chemikom-inżynierom. Przedmiot stanowią praktyczną ilustrację i uzupełnienie zagadnień omawianych na stowarzyszonym wykładzie i w związku z tym nacisk położony jest na wzajemne oddziaływanie teorii i modeli matematycznych. Zajęcia obejmują między innymi następujące zagadnienia: elektrostatyka, prąd elektryczny i pole magnetyczne, obwody prądu stałego i zmiennego, elementy elektrotechniki, prawa optyki i falowa natura światła, wstęp do fizyki kwantowej i jądrowej. Szczególny nacisk położony jest na pokazanie, że wyniki obliczeń mają potencjalne zastosowanie w chemii stosowanej i technologii chemicznej.

Pełny opis:

Celem proseminariów jest zaprezentowanie idei i zagadnień współczesnej fizyki ze szczególnym uwzględnieniem elektrodynamiki, optyki i podstaw elektroniki będących podstawą dalszego zrozumienia zjawisk i problemów stawianych przyszłym inżynierom chemikom. Przedmiot, w swym założeniu, stanowi fundament i wprowadzenie do zagadnień bardziej zaawansowanych poruszanych na przedmiotach w kolejnych latach studiów (chemia kwantowa, chemia fizyczna, spektroskopia, technologia chemiczna i analiza instrumentalna). Szczególny nacisk położony jest na wzajemne oddziaływanie teorii i modeli matematycznych. W związku z tym wprowadzane są elementy współczesnego opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w postaci rachunku różniczkowego i całkowego, ilustrujące w praktyczny sposób idee pokazane na stowarzyszonym wykładzie.

Przedmiot składa się z 30 godzin proseminariów, zawiera w sobie wstęp matematyczny, i porusza następujące zagadnienia:

• Elektrostatyka – prawo Coulomba, prawo Gaussa, pole elektryczne w różnych warunkach.

• Prąd elektryczny – prawa Kirchhoffa, obwody prądu stałego,

• Pole magnetyczne – siła Lorentza, prawo Ampère’a, ruch ładunków w polach elektrycznych i magnetycznych.

• Indukcja elektromagnetyczna – obwody prądu zmiennego, rezonans.

• Równania Maxwella – fale elektromagnetyczne, interferencja, dyfrakcja.

• Podstawowe prawa optyki – soczewki i instrumenty optyczne.

• Wstęp do mechaniki kwantowej i jądrowej – efekt fotoelektryczny, równanie Schrödingera, efekt tunelowy, reakcje jądrowe.

Celem proseminariów jest ilustracja zagadnień pokazanych na wykładzie i zaprezentowanie słuchaczom zastosowania aparatu matematycznego do opisu zjawisk fizycznych. Zakłada się aktywny udział studentów w rozwiązywaniu i dyskutowaniu przewidzianych zagadnień w celu lepszego ich zrozumienia i opanowania materiału. W miarę możliwości stosowane będą różne nowoczesne metody dydaktyczne wzmagające interakcje pomiędzy prowadzącym a słuchaczami (w tym oparte o narzędzia komunikacji elektronicznej).

Literatura:

Proseminaria oparte są głównie o materiały dostarczone przez prowadzącego. Przedmiot bazuje również pewnym stopniu na podanej niżej literaturze.

• Resnick, R., Halliday, D. (1999). Fizyka, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Bogusz, W., Garbarczyk, J., Krok, F. (2016). Podstawy fizyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• powinien posiadać wiedzę o podstawowych pojęciach elektryczności, magnetyzmu i optyki i umieć je zapisać w formie matematycznej;

• powinien wykazać się umiejętnością odczytywania treści stojącej za równaniami fizyki opisującymi różne zjawiska elektromagnetyczne i optyczne;

• powinien umieć rozwiązywać proste problemy rachunkowe z elektrostatyki i elektrodynamiki i umieć odnieść je do otaczającego go rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie zdobycia co najmniej 50% przewidzianej maksymalnej liczby punktów. Punkty przyznawane są na podstawie kolokwiów (przewiduje się dwa kolokwia po 50% każde; liczba kolokwiów może zostać zwiększona w konsultacji ze studentami). Ponadto, do 30% maksymalnej liczby punktów można zdobyć na podstawie tzw. pracy własnej (np. rozwiązania i dyskusje zadań domowych – maksymalnie 10% – i/lub zrobienie tzw. projektu numerycznego połączone z jego obroną – maksymalnie 20%). Ocena końcowa obliczana jest następująco:

90% ≤ wynik w % – 5,0 (bardzo dobry, bdb)

80% ≤ wynik w % < 90% – 4,5 (dobry plus, db+)

70% ≤ wynik w % < 80% – 4,0 (dobry, db)

60% ≤ wynik w % < 70% – 3,5 (dostateczny plus, dst+)

50% ≤ wynik w % < 60% – 3,0 (dostateczny, dst)

wynik w % < 50% – 2,0 (niedostateczny, ndst), niezaliczenie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński
Prowadzący grup: Radosław Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zajęcia będą prowadzone zgodnie z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Warszawskiego, którego syntetyczną informację można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.uw.edu.pl/organizacja-ksztalcenia-na-uw-w-roku-akademickim-2021-2022/

Przypomina się w szczególności, że studenci są zobowiązani do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki we wszystkich budynkach UW. Zgodę na brak takowej może wyrazić jedynie prowadzący dane zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)