Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii teoretycznej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1PCHTL3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii teoretycznej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CH)
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/index.php?i=wdchkw
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość fizyki na poziomie kształcenia tych przedmiotów dla I roku studiów na Wydziale Chemii UW, podstawowe umiejętności pracy z komputerem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne przykłady zastosowania najprostszych metod chemii kwantowej do badania właściwości cząsteczek i przebiegu reakcji chemicznych, oraz do badania relacji między strukturą mikroskopową cząsteczek a własnościami makroskopowymi materii.

Pełny opis:

Nauka korzystania z pakietu programów do obliczeń metodami chemii kwantowej (Gaussian i inne) przy użyciu nakładki graficznej WebMO do przygotowania danych wejściowych i wizualizacji wyników obliczeń.

Wykonywanie na poziomie metody Hartree-Focka obliczeń dla atomów wieloelektronowych oraz cząsteczek dwuatomowych i wieloatomowych o zadanej geometrii. Zadania dotyczą zastosowania metody Hartree-Focka dla układów zamknięto- i otwartopowłokowych, związku wyników obliczeń z opisem struktury elektronowej atomów i cząsteczek w języku chemii kwantowej, działania metody pola samouzgodnionego (SCF), wpływu wyboru bazy funkcyjnej na wyniki obliczeń, klasyfikacji orbitali molekularnych i kryteriów tworzenia efektywnych kombinacji orbitali atomowych oraz badania właściwości atomów i cząsteczek.

Optymalizacja geometrii i obliczenia częstości drgań cząsteczek przy pomocy pakietu programów Gaussian z nakładką WebMO (na poziomie metody Hartree-Focka i metod funkcjonału gęstości DFT). Określanie charakteru punktu stacjonarnego na hiperpowierzchni energii potencjalnej, znajdowanie geometrii odpowiadających minimom energii i stanom przejściowym dla prostych cząsteczek wieloatomowych. Znajdowanie geometrii stanu przejściowego i minimów dla prostej reakcji typu SN2.

Literatura:

1.Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej, „Atom i cząsteczka”, WNT, 2007.

2. Włodzimierz Kołos, „Elementy chemii kwantowej sposobem niematematycznym wyłożone”, PWN, 1984.

3. Lucjan Piela, „Idee chemii kwantowej”, PWN, 2003.

4. Peter William Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN, 2001.

Efekty uczenia się:

Student wykonuje obliczenia struktury elektronowej atomów i cząsteczek, ich właściwości oraz optymalizację geometrii cząsteczek korzystając z pakietu programów do obliczeń kwantowomechanicznych na poziomie metody Hartree-Focka i DFT.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie liczby punktów uzyskanych z testów, sprawdzających na bieżąco opanowanie materiału, oraz dwóch zadań komputerowych, odbywających się w czasie zajęć w połowie i pod koniec semestru. Zaliczenie uzyskuje się po zdobyciu 50% punktów możliwych do zdobycia na testach i za zadania komputerowe. Szczegółowe zasady podano na stronie przedmiotu. W przypadku niezaliczenia przedmiotu, możliwe jest przystąpienie w sesji poprawkowej do kolokwium z całości materiału.

Dopuszcza się 4 usprawiedliwione nieobecności pod warunkiem uzupełnienia opuszczonych testów i kolokwiów.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Przybytek
Prowadzący grup: Michał Hapka, Michał Przybytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

materiały dostarczone przez prowadzących

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Przybytek
Prowadzący grup: Michał Hapka, Michał Przybytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

materiały dostarczone przez prowadzących

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)