Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody identyfikacji związków organicznych B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MIZOBW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji związków organicznych B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 6-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej, analitycznej i fizycznej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładach student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji i ustalaniu struktury związków organicznych.

Identyfikacja związków metodami chemicznymi.

Metody chromatograficzne badania związków organicznych.

Metody spektroskopowe badania związków organicznych: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR-1H ,13C), spektrometria mas. Dodatkowe metody takie jak DSC, TGA i XPS.

Pełny opis:

Na wykładach student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji i ustalaniu struktury związków organicznych. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

1. Identyfikacja związków organicznych metodami klasycznymi:

- analiza elementarna związków organicznych

- grupy rozpuszczalności

- identyfikacja grup funkcyjnych

- rozdzielanie mieszanin związków organicznych

2. Metody spektroskopowe:

- spektroskopia w podczerwieni (IR)

- spektroskopia w ultrafiolecie i w zakresie widzialnym (UV-VIS)

- spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wodoru (1H NMR)

- spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wodoru (13 CNMR) i metody dwuwymiarowe

- spektrometria mas (MS)

3. Identyfikacja związków organicznych metodami chromatograficznymi:

- podział metod chromatograficznych, chromatografia cienkowarstwowa

- chromatgorafia kolumnowa

- HPLC

- chromatografia gazowa

4. Metody uzupełniające:

- krystalografia

- miareczkowanie

- TGA, DSC, XPS

Literatura:

1.John Mc Muray , Chemia Organiczna, PWN, Warszawa, 2003

2.Robert M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007

3. John C. Gilbert , Stephen F. Martin, Experimental Organic Chemistry: A Miniscale and Microscale Approach (Available Titles CourseMate) 5th Edition, , wyd. Cengage Learning Laboratory Series

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna teoretyczne podstawy metod chemicznych i stosowanych do identyfikacji i ustalania struktury prostych związków organicznych.

Zna techniki chromatograficzne stosowane do identyfikacji i oczyszczania związków organicznych o różnych stanach skupienia.

Potrafi wykorzystać odpowiednie techniki spektroskopowe do stwierdzenia obecności grup funkcyjnych w badanym związku. Umie zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie widm magnetycznego rezonansu jądrowego 1H i 13C.

Zna metody identyfikacji związków organicznych przy użyciu technik chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych. Zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii. Potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych. Potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych na podstawie danych chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe (pisemnie i/lub ustnie), ewentualnie egzamin poprawkowy (w drugiej sesji egzaminacyjnej) - z wykorzystaniem narzędzi GSuite/mail. Za każdym razem jest to test z pytaniami otwartymi lub zamkniętymi. Ocena na podstawie % uzyskanych poprawnych odpowiedzi w stosunku do ustalonego maksymalnego pułapu punktów: 5 (90-100%), 4,5 (80-89%), 4 (70-79%), 3,5 (60-69%), 3 (51-59%). Nieobecności nie są penalizowane.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Lewandowski
Prowadzący grup: Piotr Kwiatkowski, Wiktor Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)