Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody identyfikacji związków organicznych B - proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MIZOBP6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji związków organicznych B - proseminarium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 6-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej. Student powinien znać różne metody analityczne i spektroskopowe.

Przed przystąpieniem do zajęć student musi zdać egzamin z chemii organicznej I, oraz odbyć zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach student nauczy się rozwiązywania zadań i problemów związanych z rozdzielaniem, oczyszczaniem i ustalaniem składu mieszanin prostych związków organicznych metodami chemicznymi i chromatograficznymi. Ponadto student nauczy się jak zastosować metody chemiczne, chromatograficzne i spektroskopowe (UV-Vis, IR, NMR, MS) do identyfikacji związków organicznych oraz określania czystości tych związków.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest opanowanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych związanych z rozdziałem mieszanin związków organicznych, oznaczaniem czystości i ich identyfikacją.

Zadania rozwiązywane w trakcie zajęć proseminaryjnych dotyczą następujących zagadnień:

1. Identyfikacja związków metodami chemicznymi

1.1.Analiza chemiczna związku organicznego

- grupy rozpuszczalności

- identyfikacja grup funkcyjnych

1.2.Rozdzielanie mieszanin związków organicznych metodami klasycznymi

2.Metody chromatograficzne

-chromatografia gazowa

-chromatografia cieczowa (kolumnowa)

-chromatografia cienkowarstwowa TLC

3.Metody spektroskopowe badania związków organicznych

-spektroskopia w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis)

-spektroskopia w podczerwieni (IR)

-spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 1H NMR, 13C NMR

-spektrometria masowa (MS)

Literatura:

1. O. Demchuk, M. Topyła, K. Kapłon, „Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

2. K. Bańkowski, A. Krawczyk, R. Siciński, J. Stępiński, A. Temeriusz – Ćwiczenia z organicznej analizy jakościowej i chemii bioorganicznej - Wyd. UW, 1990.

3. A. Vogel - Preparatyka organiczna - WNT, 1984

4. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewski - Analiza związków organicznych - Wyd. Uniw. Gdańskiego, 1996.

5. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, 2017

6. A. Berthillier - Chromatografia i jej zastosowanie - PWN, 1975.

7. Z. Witkiewicz – Podstawy chromatografii - WNT, 2000.

8. M. Szafran, Z. Dega-Szafran - Określanie struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi - PWN, 1988.

9. R. M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - PWN 2007.

10.F. Wehrli, T. Wirthlin - Interpretacja widm w spektroskopii 13C NMR - PWN, 1985

11. A. Ejchart, L. Kozerski - Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 13C - PWN, 1981, 1988.

12. W. Zieliński, A. Rajca (red) - Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych - WNT, 1995.

13. C.N.R. Rao, – Spektroskopia elektronowa związków organicznych - PWNT, 1982.

14. B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton - Krótkie wykłady: Biochemia - PWN, 2001.

15. L. Kłyszejko-Stefanowicz - Ćwiczenia z biochemii - PWN, 1999.

16. R.K. Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell - Biochemia Harpera - PZWL, 2004.

17. a) R.T. Morrison, R.N. Boyd - Chemia Organiczna - PWN, 1998. b) J. McMurry - Chemia Organiczna - PWN, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych.

Potrafi zaproponować metody oczyszczania, rozdzielania i identyfikacji związków organicznych przy użyciu technik chemicznych oraz chromatograficznych.

Umie określić jakie grupy funkcyjne występują w związkach na podstawie danych spektroskopowych.

Potrafi przeprowadzić identyfikację prostych związków organicznych na podstawie danych chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych - widm UV-Vis, w podczerwieni, magnetycznego rezonansu jądrowego 1H i 13C i spektrometrii mas.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się 1 nieobecność na zajęciach.

Nieobecność podczas kolokwium zaliczeniowego musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.

Sprawdzian końcowy (pytania otwarte, zadania do rozwiązania) – 100%

Studenci aktywni i przygotowani do zajęć zostaną nagrodzeni dodatkowymi punktami, które mogą pozytywnie wpłynąć na ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bagiński, Monika Góra, Wiktor Lewandowski
Prowadzący grup: Maciej Bagiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)