Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody identyfikacji związków organicznych B - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MIZOBL6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji związków organicznych B - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 6-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej.

Przed przystąpieniem do zajęć student powinien zdać egzamin z chemii organicznej I, oraz odbyć zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej. W sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku spełnienia tylko jednego z warunków) decyzja o dopuszczeniu Studenta podejmowana jest indywidualnie - konieczny jest kontakt z koordynatorem przedmiotu.

Ponadto student powinien umieć przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych i mieć opanowane techniki laboratoryjne najczęściej stosowane w chemii organicznej: krystalizację, ekstrakcję, destylację prostą, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, destylację z parą wodną. Student powinien znać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci uczą się:

- stosować metody chemiczne i chromatograficzne do rozdzielania składników mieszanin związków organicznych,

- stosować metody spektroskopii w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis) do określania czystości i identyfikacji składników mieszanin związków organicznych, materiału biologicznego,

- wykorzystania danych spektroskopowych do ustalania struktury związków organicznych (rejestrowanie i analiza widm UV-vis, IR, NMR).

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest nauczenie:

- umiejętności stosowania chemicznych i fizycznych metod identyfikacji prostych związków organicznych,

- przeprowadzenia reakcji chemicznych identyfikujących grupy funkcyjne, - ustalanie właściwości fizycznych związku;

- stosowania chromatograficznych metod identyfikacji prostych związków organicznych; doboru warunków chromatografii cienkowarstwowej,

- stosowania chemicznych metod rozdzielania składników mieszanin prostych związków organicznych i izolacji składników materiału biologicznego,

- stosowania metod chromatografii kolumnowej do rozdzielania składników mieszanin pochodzenia naturalnego (dobór warunków chromatograficznych – wybór adsorbentów i eluentów),

- stosowania metod spektroskopii UV-Vis do identyfikacji składników materiału biologicznego,

- umiejętności porównywania wyników doświadczalnych z danymi literaturowymi,

- umiejętności analizowania danych spektroskopowych, identyfikacji związków na podstawie widm w podczerwieni (IR), widm magnetycznego rezonansu jądrowego 1H NMR, 13C NMR.

Literatura:

1. O. Demchuk, M. Topyła, K. Kapłon, Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014

2. K. Bańkowski, A. Krawczyk, R. Siciński, J. Stępiński, A. Temeriusz, Ćwiczenia z organicznej analizy jakościowej i chemii bioorganicznej, Wydawnictwo UW, 1990

3. Z. Jerzmanowska, Analiza jakościowa związków organicznych, PZWL, 1975

4. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewski, Analiza związków organicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996

5. A. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, 1984

6. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, 2017

7. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, 2000

8. A. Berthillier, Chromatografia i jej zastosowanie, PWN, 1975

9. M. Szafran, Z. Dega-Szafran, Określanie struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi, PWN, 1988

10. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2007

11. F. Wehrli, T. Wirthlin, Interpretacja widm w spektroskopii 13C NMR, PWN, 1985

12. A. Ejchart, L. Kozerski, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 13C, PWN, 1988

13. W. Zieliński, A. Rajca (red), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, 1995

14. a) R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN, 1998. b) J. McMurry, Chemia Organiczna, PWN, 2005

15. B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, Krótkie wykłady: Biochemia, PWN, 2001

16. R.K. Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell, Biochemia Harpera, PZWL, 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć laboratoryjnych student:

– zna teoretyczne podstawy metod stosowanych do identyfikacji składników i ustalania struktury prostych związków organicznych,

– zna eksperymentalne metody stosowane do rozdziału składników mieszanin związków organicznych,

– umie opracować metodę rozdziału i rozdzielić mieszaninę związków organicznych metodami chemicznymi i chromatograficznymi,

– dobiera warunki analizy metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz kolumnowej,

– umie wykorzystać metodę spektroskopii UV-Vis; zapisuje i analizuje widma UV-Vis,

– rozpoznaje grupy funkcyjne na podstawie danych spektroskopii w podczerwieni, analizuje widma IR,

– umie zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie danych spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, analizuje widma 1H NMR, 13C NMR oraz widm spektrometrii mas (MS),

– potrafi rzetelnie opracować wyniki doświadczeń,

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym,

– posiada umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania,

– samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność na 1 zajęciach, które należy odrobić w innym terminie.

Student, który nie zaliczy pracowni może przystąpić do poprawy jednego ćwiczenia w ramach pracowni poprawkowej.

Aby zaliczyć sprawdzian wejściowy (tzw. wejściówkę) należ zdobyć minimum 50 % punktów. Studenci, którym się to nie uda mają możliwość poprawienia oceny pisząc sprawdzian z całości materiału (pytania otwarte, problemy do rozwiązania).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium jest zaliczenie części teoretycznej (wejściówki) oraz praktycznej.

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z:

- wejściówki sprawdzające przygotowanie do zajęć

- wykonanie ćwiczenia, sprawozdanie, przestrzeganie zasad BHP, itp.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szawkało
Prowadzący grup: Joanna Matraszek, Joanna Szawkało
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)