Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General Physics I - Mechanics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1GENPHM1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: General Physics I - Mechanics
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest zrozumienie podstawowych idei i zagadnień mechaniki klasycznej i wyprowadzenie równań fizycznych opisujących te procesy oraz zrozumienie i nauczenie się technik rozwiazywania problemów mechaniki klasycznej przy użyciu równań (takich jak równania różniczkowe i całkowe) opisujących te problemy. W celu lepszego opanowania przez studentów w/w treści wprowadzone zostaną nowe metody dydaktyczne, m. in. Peer Instruction with iClikers.

Pełny opis:

Wykład

Przedmiot składa się z 30tu godzin lekcyjnych wykładów. Wykłady te mają za zadanie przedstawić podstawy mechaniki klasycznej przy użyciu równań matematycznych (takich jak równania różniczkowe) opisujących te procesy. Tematy poruszane podczas zajęć obejmować będą:

• Wektorowy opis ruchu w jednym wymiarze (1D), w dwóch wymiarach (2D) i w trzech wymiarach (3D).

• Zasady dynamiki Newtona.

• Siły tarcia w ruchu.

• Praca mechaniczna. Energia kinetyczna. Siły zachowawcze. Energia potencjalna. Prawo zachowania energii.

• Środek masy, pęd i prawo zachowania pędu.

• Zderzenia obiektów punktowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw zachowania pędu i energii.

• Elementy ruchu obrotowego ciał materialnych i bryły sztywnej, moment siły, moment pędu. Prawo zachowania momentu pędu.

• Warunki równowagi statycznej dla bryły sztywnej.

• Powszechne prawo ciążenia. Szczególność sił zachowawczych i centralnych.

• Statyka i dynamiki płynów.

• Ruch okresowy, prosty ruch harmoniczny. Wahadła. Drgania tłumione. Drgania wymuszone. Rezonans mechaniczny. Drgania cząsteczkowe.

• Fale mechaniczne.

Ćwiczenia

Przedmiot składa się z 30 godzin lekcyjnych ćwiczeń rachunkowych obejmujących następujące problemy rachunkowe z podstaw mechaniki klasycznej:

• Wektorowy opis ruchu w jednym wymiarze (1D), w dwóch wymiarach (2D) i w trzech wymiarach (3D).

• Zasady dynamiki Newtona.

• Siły tarcia w ruchu.

• Praca mechaniczna, energia kinetyczna i energia potencjalna. Prawo zachowania energii.

• Środek masy, pęd i prawo zachowania pędu.

• Zderzenia obiektów punktowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw zachowania pędu i energii.

• Ruch obrotowy bryły sztywnej, moment siły, moment pędu. Prawo zachowania momentu pędu.

• Warunki równowagi statycznej dla bryły sztywnej.

• Powszechne prawo ciążenia.

• Statyka i dynamiki płynów.

• Ruch okresowy, prosty ruch harmoniczny, wahadła.

• Fale mechaniczne.

W trakcie przedmiotu studenci będą uczyć się jak rozwiązywać proste równania różniczkowe i całkowe potrzebne do opisu przedstawionych powyżej zagadnień. W celu lepszego opanowania przez studentów w/w treści wprowadzone zostaną nowe metody dydaktyczne, m. in. Peer Instruction with iClikers.

Literatura:

Podręcznik: Fundamentals of Physics, 10th Extended Edition, Halliday, Resnick and Walker. Materiały wykładowe.

Efekty uczenia się:

Wykłady

Wiedza: zrozumienie podstawowych konceptów mechaniki klasycznej i znajomość rządzących nimi podstawowych praw fizycznych. Umiejętności: umiejętność wyprowadzenia podstawowych wzorów i praw fizycznych do opisu mechaniki ciał, a tym m.in.: 1) praw ruchu Newtona, tj. opisu rożnych rodzajów ruchu punktu materialnego i bryły sztywnej (ruch liniowy, po okręgu, obrotowy i harmoniczny); 2) umiejętność użycia zasad zachowania pędu, energii i momentu pędu.

Ćwiczenia

Wiedza: Student poznał typowe zadania rachunkowe mechaniki klasycznej w życiu codziennym. Umiejętności: Student nauczył się i potrafi znaleźć i zaaplikować odpowiednia strategie rozwiazywania zadań rachunkowych z mechaniki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zintegrowaną oceną z wykładów i ćwiczeń. Ocena ta będzie opierać się na rezultatach czterech jednogodzinnych kolokwiów, kartkówek w trakcie wybranych wykładów i ćwiczeń, obecności na wykładach i ćwiczeniach lub/i braniu udziału aktywnościach za pomocą iClikerów, pracach domowych i wreszcie egzaminu końcowego. Zaliczenie przedmiotu będzie możliwe tylko pod warunkiem wzięcia udziału w egzaminie końcowym.

Kolokwia (4, dwa podczas wykładów i dwa podczas cwiczeń), każde po 100 pkt = 400 pkt

Kartkówki (15-20) w trakcie wykładów lub/i cwiczen, każda po 5 pkt oraz plusy = 100 pkt.

Obecność (wykłady i ćwiczenia) i branie udziału aktywnościach za pomocą iClikerów = 150 pkt.

Zadania domowe (10) Każde po 15 pkt = 150 pkt.

Egzamin końcowy 200 pkt.

Ewentualnie dodatkowe plusy 20 pkt. bonusowych

Całkowite możliwe 1000 pkt. + 20 punktów bonusowych.

Ocena (wedle polskiego systemu ocen)

900+ pkt. 5 (bdb)

800-899 pkt. 4.5 (+db)

700-799 pkt. 4.0 (db)

600-699 pkt. 3.5 (+dst)

500-599 pkt. 3 (dst)

Mniej niż 500 pkt. 2 (ndst) = niezaliczenie przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szoszkiewicz
Prowadzący grup: Robert Szoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szoszkiewicz
Prowadzący grup: Robert Szoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)