Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZB2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 2-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 8.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć fizyki oraz matematyki na poziomie gimnazjum i liceum.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Umiejętność analizy związków przyczynowo-skutkowych: prawa i zasady fizyki klasycznej z elementami f. kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji w chemii, fizyce atomowej i molekularnej. Umiejętność poparta opisem matematycznym wymagającym podstaw analizy matematycznej i algebry.

Pełny opis:

Zasada zachowania ładunku. Ładunek elektryczny jako źródło pola skalarnego i wektorowego . Indukcja elektrostatyczna; ładunek swobodny i związany. Prawo Gaussa. Przewodniki i izolatory. Oddziaływania w chemii jako oddziaływania ładunków. Praca w polu elektrostatycznym, potencjał elektryczny. Energia układu ładunków, energia pola. Przewodnik naładowany; pojemność, kondensator. Dipol elektryczny. Polaryzacja dielektryczna, opis makroskopowy i molekularny. Przenikalność elektryczna. Prąd elektryczny: prądy przewodzone, prąd przesunięcia. Opór elektryczny, prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa; zasada zachowania ładunku i energii. Siła elektromotoryczna; źródła prądu. Pole magnetyczne prądów i poruszającego się ładunku. Wektor indukcji magnetycznej, strumień indukcji, siły działające na poruszające się ładunki i na przewodniki z prądem, względność ruchu. Prawa Biota-Savarta i Amper´a. Pętla z prądem - dipol magnetyczny w polu: siła, moment siły, precesja, rezonans. Magnetyczne własności materii. Przenikalność magnetyczna, namagnesowanie. Moment magnetyczny elektronu, precesja. Para- , ferromagnetyzm. Prawo indukcji Faraday'a. Samoindukcja a geometria przewodnika, siła elektromotoryczna indukcji. Indukcja wzajemna. Energia pola magnetycznego. Prąd zmienny; wartości średnie, chwilowe i skuteczne, przesunięcia fazowe, moc. Drgania elektromagnetyczne w obwodach RLC, zawada. Zastosowanie liczb zespolonych. Drgający ładunek; promieniowanie elektromagnetyczne. Współczynnik załamania: dyspersja, absorpcja. Oddziaływanie fal em z materią - przegląd metod spektroskopowych. Zasada najmniejszego działania. Prawa Maxwella. Równanie falowe - fale elektromagnetyczne, energia fali, energia fotonu. Rozpraszanie fal. Polaryzacja światła, anizotropia optyczna. Dwójłomność, aktywność optyczna, dichroizm. Widmo sygnału EM, analiza Fouriera. Dyfrakcja i interferencja fal EM i fal materii. Cząstka swobodna jako paczka falowa.

Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. Odbywają się one w mniejszych grupach i polegają na wspólnym rozwiązywaniu zadań.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, nieobecności podlegające usprawiedliwieniu - maksymalnie 3.

Wykład + ćwiczenia = 75 godzin

Kolokwia ( 4 +k. zaliczeniowe) = 10 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz ewentualnie konsultacje 2-4 godz/ tydzień = 30 – 60 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu =60 godzin

Razem = 175-205 godzin

Literatura:

1.R. Resnick, D. Holliday, "Fizyka 2", PWN, Warszawa, 1998

2.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", tom II, Wydział Chemii U.W., 2005

3.R. Purcell, ""Elektryczność i Magnetyzm", PWN, Warszawa, 1972

4. R. Feynman, "Wykłady z Fizyki", tom I część II, PWN, Warszawa, 1969, 1974

5.A. H. Piekara, "Elektryczność i Magnetyzm", PWN, Warszwa, 1970

6. F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

7.A. R. Von Hippel, " Dielektryki i Fale", PWN, Warszawa, 1963

8.S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew, "Zbiór zadań z fizyki", PWN, Warszwa, 1965

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Opisać i objaśnić zjawiska fizyczne omawiane na wykładzie

2. Zrozumieć prawa rządzące przyrodą

3. Opisać te prawa językiem matematyki

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie

2. Formułować problem z fizyki i go rozwiązać

3. Interpretować prawa fizyki i wyciągać z nich wnioski

4. Wykorzystać swoją wiedzę z dziedziny fizyki w pracy chemika

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

2. Zadawać pytania w celu rozwiania swoich wątpliwości

3. Wyjaśnić problem z fizyki kolegom

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- na ocenę na podstawie kolokwiów pisemnych: cztery kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe dla osób, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń na podstawie kolokwiów cząstkowych

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie całego przedmiotu: – egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi plus kilka problemów obliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)