Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZA2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość podstawowych pojęć fizyki oraz matematyki na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Znajomość podstaw fizyki dotyczących elektryczności i magnetyzmu z zakresu materiału szkoły średniej, niezbędnego dla studenta chemii, oraz umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z fizyki.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie studenta chemii z podstawowymi prawami fizyki z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Na cały kurs składa się wykład i ćwiczenia rachunkowe.

Wykład obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych. Obecność na wykładach jest OBOWIĄZKOWA. Dopuszczalne są 3 nieobecności podlegające usprawiedliwieniu. Na wykładzie będzie sprawdzana lista obecności.

Tematyka wykładu:

-Pole elektrostatyczne pochodzące od układu ładunków, dipol elektryczny: trwały i indukowany.

-Dielektryki, polaryzacja.

-Przewodniki, kondensator,

-obwody z prądem, prawa Kirchoffa.

- Pole magnetyczne, od ładunku w ruchu , od przewodnika z prądem,

- Ruch ładunku w polu magnetycznym, moment magnetyczny. -Magnetyczne własności materii, diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki.

-Prawo indukcji elektromagnetycznej, samoindukcja,

-prądy zmienne.

- Równania Maxwella, równanie falowe, energia fali elektromagnetycznej.

-Równania Maxwella w ośrodku materialnym. Polaryzacja i namagnesowanie ośrodka, przenikalność dielektryczna i magnetyczna, rozchodzenie się fali w ośrodku materialnym.

- Fale elektromagnetyczne; odbicie, załamanie, polaryzacja fali, spójność, dyfrakcja, interferencja. Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z cząsteczkami; emisja, absorpcja

Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. Odbywają się one w mniejszych grupach i polegają na wspólnym rozwiązywaniu zadań. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 3 nieobecności podlegające usprawiedliwieniu.

Wykład + ćwiczenia = 60 godzin

Kolokwia (4+zaliczeniowe) = 10 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz ewentualnie konsultacje 2-4 godz/ tydzień = 30 – 60 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu =60 godzin

Razem = 160-190 godzin

Literatura:

1.R. Resnick, D. Holliday, "Fizyka 2", PWN, Warszawa, 1998

2.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", tom II, Wydział Chemii U.W., 2005

3.A. H. Piekara, "Elektryczność i Magnetyzm", PWN, Warszwa, 1970

4.F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

5.A. R. Von Hippel, " Dielektryki i Fale", PWN, Warszawa, 1963

6*.S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew, "Zbiór zadań z fizyki", PWN, Warszwa, 1965

7*.R. Purcell, ""Elektryczność i Magnetyzm", PWN, Warszawa, 1972

8*.R. Feynman, "Wykłady z Fizyki", tom I część II, PWN, Warszawa, 1969, 1974

*) literatura dodatkowa dla chętnych

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA:

1. Opisać i objaśnić zjawiska fizyczne omawiane na wykładzie

2. Zrozumieć prawa rządzące przyrodą

3. Opisać te prawa językiem matematyki

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Wykorzystać swoją wiedzę z dziedziny fizyki w pracy chemika

2. Formułować problem z fizyki i go rozwiązać

3. Interpretować prawa fizyki i wyciągać z nich wnioski

4. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

2. Zadawać pytania w celu rozwiania swoich wątpliwości

3. Wyjaśnić problem z fizyki kolegom

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- na ocenę na podstawie kolokwiów pisemnych: trzy kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe dla osób, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń na podstawie kolokwiów cząstkowych. Na kolokwium należy rozwiązać średnio trzy zadania (za 10 pkt każde), podobne do tych analizowanych na ćwiczeniach i zawartych w zadaniach domowych.

Za zrobione samodzielnie zadania domowe, oddane asystentowi, można zdobyć dodatkowe 10 pkt.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% punktów z trzech kolokwiów lub z kolokwium zaliczeniowego.

Kolokwia odbywają się w czwartki po godz.17:00.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie całego przedmiotu: – egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi. Pytania egzaminacyjne dotyczą materiału wykładów oraz interpretacji zjawisk ilustrowanych na pokazach wykładowych. Mają inną formę niż zadania na kolokwiach oraz inną formę punktacji - średnio 1pkt za dobrą odpowiedź.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego jest zdobycie przynajmniej 50% punktów.

W przypadku niepowodzenia w normalnej sesji:

zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium poprawkowego

zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska
Prowadzący grup: Bożena Gadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)