Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paliwo jądrowe i odpady powstające w energetyce jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENPALJADW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paliwo jądrowe i odpady powstające w energetyce jądrowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład monograficzny dla studentów kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje chemiczne zagadnienia związane z produkcją, przetwarzaniem i zagospodarowaniem paliwa stosowanego w reaktorach atomowych.

Pełny opis:

Podczas wykładów omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

- chemicznych aspektów wydobywania i przetwarzania oraz wzbogacania uranu

- produkcji i składu paliwa jądrowego

- chemii reaktorów atomowych podczas ich normalnej eksploatacji

- wypalania paliwa jądrowego

- składu wypalonego paliwa jądrowego

- przetwarzania wypalonego paliwa (PUREX, UREX, DIANEX, THUREX, SANEX, separacja elektrochemiczna)

- zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych

Literatura:

1. P.D. Wilson (ed.), The nuclear fuel cycle. From ore to waste, Oxford, 1996

2. W. Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg, Modern nuclear Chemistry, Wiley, 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student zna

- sposoby pozyskiwania uranu z jego rud

- metody wzbogacania UF6

- źródła odpadów promieniotwórczych generowanych na każdym etapie cyklu paliwowego

- sposoby przetwarzania i zabezpieczania wypalonego paliwa jądrowego

rozumie i argumentuje

- jakie są zalety i wady energetyki jądrowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy na ocenę. W celu zaliczenia wykładu na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 50% zadań składających się na egzamin. Nie przewiduje się sprawdzania obecności na zajęciach.

50-60%: 3

61%-70: 3,5

71%-80%: 4

81%-90%: 4,5

91%-100%: 5

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)