Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie laboratorium chemicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMZLCH7
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie laboratorium chemicznym
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 7-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie Słuchaczy z rolą akredytacji w systemie oceny zgodności oraz zasadami budowy, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania laboratorium chemicznego opartego o wymagania normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, umożliwiającego wykazanie kompetencji laboratorium do uzyskiwania ważnych wyników badań, wykazanie kompetencji laboratorium w sposób pozwalający na uzyskanie akredytacji krajowej jednostki akredytującej, uzyskania dzięki akredytacji możliwości wydawania raportów z badań powszechnie uznawanych w systemie oceny zgodności funkcjonującym w Europie i na Świecie.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje wykład dotyczący roli akredytacji w systemie oceny zgodności w ujęciu krajowym i europejskim. Dalsze wykłady obejmują tematy odnoszące się do ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratorium w zakresie jego bezstronności i zarządzania informacjami wytworzonymi i uzyskanymi przy realizacji działalności laboratoryjnej (poufność informacji). Omówieniu podlega struktura organizacyjna kompetentnego laboratorium i zasoby niezbędne do realizacji działalności laboratoryjnej w obszarze, której laboratorium spełnia wymagania normy ISO/IEC 17025. Na tym etapie wyjaśniane są zagadnienia: kompetencji personelu, dostępu i wykorzystania w badaniach infrastruktury oraz środowiska pomieszczeń, stosowania wyposażenia, w tym w szczególności urządzeń pomiarowych oraz szczegółowe aspekty związane z ustanowieniem i wykazaniem spójności pomiarowej wyników pomiarów uzyskiwanych przez laboratorium w działalności laboratoryjnej. Przedstawiane są również możliwości stosowania przez kompetentne laboratorium wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz. W zakresie podejścia procesowego, prezentowane tematy obejmują wszystkie istotne działania kompetentnego laboratorium, poczynając od przeglądu zapytań ofert i umów, wyboru, weryfikacji i walidacji metod, pobierania próbek, aż do oceny niepewności pomiaru, potwierdzania ważności wyników i ich raportowania. Rozpatrywane są również algorytmy postępowania w przypadku raportowania stwierdzeń zgodności wyniku pomiaru

z wymaganiami lub specyfikacjami, przedstawiania opinii i interpretacji oraz działania podejmowane w odniesieniu do przypadków prac niezgodnych z wymaganiami. W części programu odnoszącej się do systemu zarządzania laboratorium, wspierającego spełnienie wymagań ogólnych oraz dotyczących zasobów i procesów są przedstawiane oczekiwania normatywne w zakresie ustanowienia i udokumentowania sytemu, prowadzenia i zachowywania zapisów oraz są omawiane zasady wykorzystania audytów wewnętrznych przeglądów zarządzania i rozpatrywania ryzyk oraz szans dla wspierania i doskonalenia działalności laboratoryjnej. Wszystkie tematy objęte programem są przedstawiane z uwzględnieniem wymagań i warunków akredytacji, umożliwiających kompetentnym laboratoriom ubieganie się o akredytację krajowej jednostki akredytującej.

Na wszystkich zajęciach po wykładzie prowadzone są warsztaty umożliwiające praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w budowaniu i ocenie systemu zarządzania laboratorium. Analizowane są różne sytuacje audytowe, w których Słuchacze mają stwierdzić zgodności, niezgodności, elementy do doskonalenia oraz zaproponować potencjalne przyczyny niezgodności, korekcje i działania korygujące. Na wykładach na bieżąco oceniana jest aktywność słuchaczy w rozwiązywaniu stawianych przez wykładowcę problemów, co jest brane od uwagę przy wystawianiu ocen końcowych z przedmiotu.

Forma: Wykład (z warsztatami) – obecność obowiązkowa (możliwość jednej usprawiedliwionej nieobecności)

Literatura:

1.Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

2.Materiały własne PCA

3.Dokumenty EA i ILAC dostępne na stronie internetowej www.pca.gov.pl (dotyczące akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących)

Efekty uczenia się:

Znajomość roli akredytacji w zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska naturalnego i konsumentów. Umiejętność praktycznego wykorzystania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działaniach laboratorium i w przeprowadzaniu audytów. Umiejętność rozróżniania zgodności, niezgodności, elementów do doskonalenia oraz formułowania niezgodności, proponowania potencjalnych przyczyn niezgodności, korekcji i działań korygujących do niezgodności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwość jednej usprawiedliwionej nieobecności)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kęsik
Prowadzący grup: Anna Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kęsik
Prowadzący grup: Anna Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)