Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMTIK1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Umiejętności skorzystania z poczty email, podstawowa znajomość przeglądarek internetowych, pakietu biurowego oraz umiejętność samodzielnego instalowania programów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi użytecznymi w pracy chemika (studenta, absolwenta, naukowca), orientować się w rodzajach narzędzi informatycznych do realizacji poszczególnych zadań wykonywanych w ramach studiów oraz przyszłej pracy zawodowej, znać rodzaje oraz podstawowe elementy stosowania licencji i praw autorskich do utworów naukowych oraz tych, które można znaleźć w Internecie.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Elementy prawa autorskiego w Internecie.

2. Epistolografia e-mail i narzędzia współpracy w GSuite.

3. Bazy danych przydatne w nauce.

4. Oprogramowanie do zarządzania biblioteką dokumentów naukowych.

5. Programy do obliczeń - arkusze kalkulacyjne.

6. Rysowanie struktur związków chemicznych.

7. Reaxys - narzędzie do wyszukiwania i planowania syntez.

8. Podstawowe procesory tekstu

9. Raport z badań - struktura, narzędzia i recenzja.

Literatura:

Materiały i zasoby udostępnione przez prowadzących na platformie Kampus.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- zna podstawy teoretyczne i możliwości zastosowań wybranych technik informacyjno-komunikacyjnych użytecznych w pracy chemika (studenta, absolwenta, naukowca),

- potrafi wskazać główne obszary zastosowań poznanych technik i oprogramowania,

- wie które narzędzia są przydatne w pracy chemika i do czego służą,

- potrafi wykorzystać narzędzia i oprogramowanie do osiągnięcia celów typowych dla kolejnych semestrów studiów oraz przyszłej pracy zawodowej,

- zna rodzaje licencji udostępniania treści, wie jak się zastosować do zapisów licencyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się: ocena z quizów udostępnionych na platformie Kampus oraz ocena zadań wykonywanych samodzielnie, po lub w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tymecki
Prowadzący grup: Janusz Cukras, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Katarzyna Hubkowska-Kosińska, Agnieszka Krogul-Sobczak, Agata Królikowska, Michał Michalec, Piotr Piotrowski, Andrzej Sikorski, Marcin Strawski, Łukasz Tymecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

1.1. Własność intelektualna - definicje.

1.2. Sposoby wykorzystania poszczególnych licencji.

1.3. Ograniczenia stosowania treści objętych różnymi licencjami.

1.4. Czym jest plagiat?

2.1. Epistolografia e-mail

2.2. Przegląd narzędzi do współpracy w ramach GSuite

3.1. Bazy naukowe – jak zdefiniować, w czym są pomocne.

3.2. Omówienie wybranych baz naukowych istniejących na rynku, ich specjalizacja.

3.3. Prezentacja przykładowej analizy problemu – wyszukiwanie prac autora, słowa kluczowego.

3.4. Bazy patentowe.

4.1. Podstawy obsługi oprogramowania do zarządzania biblioteką dokumentów, na przykładzie oprogramowania Zotero oraz Mendeley.

4.2. Dodawanie plików do biblioteki, katalogowanie, dodawanie notatek i komentarzy oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji.

4.3. Tworzenie grup oraz dzielenie się dokumentami pomiędzy członkami grupy.

4.4. Sporządzanie bibliografii załącznikowej w programach do edycji tekstu MS Word oraz cytowań. Edycja stylu cytowań i bibliografii.

5.1. Programy do obliczeń wspomagające pracę chemika – przedstawienie, podobieństwa i różnice.

5.2. Przykładowe obliczenia – porównanie między programami.

5.3. Graficzna prezentacja wyników obliczeń.

5.4. Jak zamieszczać obliczenia w pracy/publikacji - przykład.

6.1. Przegląd najpopularniejszych programów do rysowania wzorów strukturalnych.

6.2. Rysowanie wzorów strukturalnych w 2D i generowanie modeli 3D

6.3. Wyznaczanie wzorów cząsteczkowych, określanie składu chemicznego,obliczanie parametrów molekularnych ze wzorów strukturalnych.

6.4. Przewidywanie widm NMR ze wzorów strukturalnych.

6.5. Wykorzystanie baz gotowych struktur oraz biblioteki grafik szkła laboratoryjnego  do tworzenia zaawansowanych rycin.

7.1. Czym jest Reaxys i na co pozwala chemikowi – wprowadzenie.

7.2. Wyszukiwanie danych literaturowych na podstawie struktury chemicznej.

7.3. Konstruowanie kwerend za pomocą wbudowanych interfejsów.

7.4. Planowanie syntezy chemicznej oraz zakupu związków chemicznych za pomocą Reaxys.

7.5. Zastosowanie bazy Reaxys do rozwiązywania przykładowych problemów badawczych.

8.1 Zaprezentowanie (na papierze) struktury raportu i niezbędnych elementów sprawozdania z przeprowadzonych badań.

8.2 Zaprezentowanie technicznej strony raportu: paragrafy/akapity, style, nagłówki i ich poziomy, przypisy, spis treści, figury i tabele, równania.

8.3. Edytory tekstu, procesory tekstu, skład tekstu WYSIWYG i WYSIWYM.

8.4. Znaczenie tradycji w piśmiennictwie naukowym.

9.1. Raport z badań laboratoryjnych- zasady, narzędzia, elementy.

9.2. Wykonanie i recenzja raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tymecki
Prowadzący grup: Janusz Cukras, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Katarzyna Hubkowska-Kosińska, Agnieszka Krogul-Sobczak, Agata Królikowska, Michał Michalec, Piotr Piotrowski, Andrzej Sikorski, Marcin Strawski, Łukasz Tymecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

1.1. Własność intelektualna - definicje.

1.2. Sposoby wykorzystania poszczególnych licencji.

1.3. Ograniczenia stosowania treści objętych różnymi licencjami.

1.4. Czym jest plagiat?

2.1. Epistolografia e-mail

2.2. Przegląd narzędzi do współpracy w ramach GSuite

3.1. Bazy naukowe – jak zdefiniować, w czym są pomocne.

3.2. Omówienie wybranych baz naukowych istniejących na rynku, ich specjalizacja.

3.3. Prezentacja przykładowej analizy problemu – wyszukiwanie prac autora, słowa kluczowego.

3.4. Bazy patentowe.

4.1. Podstawy obsługi oprogramowania do zarządzania biblioteką dokumentów, na przykładzie oprogramowania Zotero oraz Mendeley.

4.2. Dodawanie plików do biblioteki, katalogowanie, dodawanie notatek i komentarzy oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji.

4.3. Tworzenie grup oraz dzielenie się dokumentami pomiędzy członkami grupy.

4.4. Sporządzanie bibliografii załącznikowej w programach do edycji tekstu MS Word oraz cytowań. Edycja stylu cytowań i bibliografii.

5.1. Programy do obliczeń wspomagające pracę chemika – przedstawienie, podobieństwa i różnice.

5.2. Przykładowe obliczenia – porównanie między programami.

5.3. Graficzna prezentacja wyników obliczeń.

5.4. Jak zamieszczać obliczenia w pracy/publikacji - przykład.

6.1. Przegląd najpopularniejszych programów do rysowania wzorów strukturalnych.

6.2. Rysowanie wzorów strukturalnych w 2D i generowanie modeli 3D

6.3. Wyznaczanie wzorów cząsteczkowych, określanie składu chemicznego,obliczanie parametrów molekularnych ze wzorów strukturalnych.

6.4. Przewidywanie widm NMR ze wzorów strukturalnych.

6.5. Wykorzystanie baz gotowych struktur oraz biblioteki grafik szkła laboratoryjnego  do tworzenia zaawansowanych rycin.

7.1. Czym jest Reaxys i na co pozwala chemikowi – wprowadzenie.

7.2. Wyszukiwanie danych literaturowych na podstawie struktury chemicznej.

7.3. Konstruowanie kwerend za pomocą wbudowanych interfejsów.

7.4. Planowanie syntezy chemicznej oraz zakupu związków chemicznych za pomocą Reaxys.

7.5. Zastosowanie bazy Reaxys do rozwiązywania przykładowych problemów badawczych.

8.1 Zaprezentowanie (na papierze) struktury raportu i niezbędnych elementów sprawozdania z przeprowadzonych badań.

8.2 Zaprezentowanie technicznej strony raportu: paragrafy/akapity, style, nagłówki i ich poziomy, przypisy, spis treści, figury i tabele, równania.

8.3. Edytory tekstu, procesory tekstu, skład tekstu WYSIWYG i WYSIWYM.

8.4. Znaczenie tradycji w piśmiennictwie naukowym.

9.1. Raport z badań laboratoryjnych- zasady, narzędzia, elementy.

9.2. Wykonanie i recenzja raportu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)