Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Synteza i charakterystyka związków o znaczeniu farmakologicznym B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMSZFBL6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Synteza i charakterystyka związków o znaczeniu farmakologicznym B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 6-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza związków biologicznie aktywnych 1200-1CHMAZ5
Analiza związków biologicznie aktywnych A - laboratorium 1200-1CHMAZAL5
Chemia organiczna I 1200-1CHMCHO12
Chemia organiczna II - laboratorium 1200-1CHMCHO2L3

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej oraz znać podstawowe techniki laboratoryjne, metody oczyszczania i identyfikacji związków organicznych. Student powinien mieć zaliczone przedmioty wymienione w założeniach lub przedmioty im równorzędne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W pierwszej części pracy laboratoryjnej student otrzyma i scharakteryzuje znaną aktywną biologicznie substancję izolując ją np. z produktu naturalnego.

W drugiej części zajęć student przygotuje plan i przeprowadzi kilkuetapową syntezę związku organicznego o znaczeniu farmakologicznym, potwierdzi jego strukturę oraz opracuje jego charakterystykę.

Pełny opis:

Studenci pracują indywidualnie. Pierwsza część zajęć to wyizolowanie znanego związku o aktywności biologicznej i opracowanie jego charakterystyki.

Następnie, na podstawie udostępnionej przez prowadzącego literatury, student przygotuje plan pracy i przeprowadzi kilkuetapową syntezę związku o znaczeniu farmakologicznym. Otrzymywane produkty będą analizowane między innymi za pomocą chromatografii cienkowarstwowej oraz oczyszczane standardowymi technikami laboratoryjnymi. Struktura produktu końcowego będzie potwierdzana dostępnymi technikami analitycznymi i spektroskopowymi. Ostatni etap to opracowanie charakterystyki otrzymanego związku, m.in. informacji o jego aktywności, zasadzie działania, zastosowaniach, na podstawie samodzielnie wyszukanych źródeł.

Literatura:

- J Clayden, Organic Chemistry, Oxford University Press 2001

- A. Vogel, Preparatyka Organiczna, WNT 2006

- A. Kołodziejczyk, Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa 2006

- www.reaxys.com

- literatura udostępniona podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie znaczenie starannego zaplanowania eksperymentu, obserwowania i kontroli jego przebiegu oraz bieżącego prowadzenia notatek laboratoryjnych

- potrafi umiejętnie planować pracę laboratoryjną i dostosować ilość czynności do czasu pracy;

- potrafi przeprowadzić syntezę wybranego związku organicznego oraz potrafi wyodrębnić i oczyszczać otrzymane produkty;

- potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych i bioorganicznych przy użyciu odpowiednich technik chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych;

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i przygotować opracowanie charakterystyki związku korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym;

- zdaje sobie sprawę z zagrożeń występujących w laboratorium chemii organicznej i pracuje zgodnie z zasadami BHP.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z:

- wykonania etapu związanego z wyizolowaniem substancji o aktywności biologicznej i opracowaniem jej charakterystyki;

- kolokwium wstępnego do przydzielonego preparatu;

- wykonania syntezy wskazanego związku organicznego oraz sposobu prowadzenia notatek laboratoryjnych;

- opracowania charakterystyki otrzymanego związku o znaczeniu farmakologicznym na podstawie samodzielnie wyszukanych informacji;

- omówienia raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Joanna Matraszek, Joanna Szawkało, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Szczegółowe informacje oraz materiały do zajęć dostępne na platformie e-learningowej Kampus 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)