Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMSEINZ7
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 7-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium inżynierskiego studenci przygotowują prezentację przedstawiającą założenia realizowanego projektu dyplomowego, cele badawcze, postawione hipotezy, sposób ich weryfikacji oraz uzyskane wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Pełny opis:

Prezentacje w ramach seminarium inżynierskiego odbywają się w styczniu w formie mini-sympozjum. Po przedstawieniu prezentacji odbywa się dyskusja nad projektem. Dla każdego studenta przewidziany jest czas ok. 30 minut (prezentacja +dyskusja).

W ramach seminarium inżynierskiego studenci przygotowują prezentacją przedstawiającą projekt realizowany jako praca dyplomowa. Prezentacja powinna zawierać założenia projektu, jego cele badawcze, postawione hipotezy, sposoby ich eksperymentalnej weryfikacji oraz uzyskane przez siebie wyniki badań. Temat prezentacji ustalany jest przez studenta wraz z kierownikiem pracy dyplomowej a dokładny termin jej przedstawienia w styczniu (seminaria odbywają się we środy) ustalany jest z prowadzącym seminaria inżynierskie.

Ważnym elementem prezentacji jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zagadnieniu, którym student się zajmuje a także porównanie proponowanego rozwiązania problemu badawczego z innymi już istniejącymi. Omawiając prowadzone przez siebie prace badawcze student powinien również określić perspektywę ich wykorzystania lub kontynuacji badań. Po prezentacji odbywa się dyskusja nad przedstawionym przez dyplomanta projektem z udziałem wszystkich studentów.

Literatura:

Literatura naukowa polecone przez kierownika i/lub opiekuna projektu inżynierskiego.

Efekty uczenia się:

Spodziewanym efektem uczenia się jest nabycie umiejętności przygotowania nowoczesnej prezentacji wyników naukowych. Jednocześnie studenci uczą się systematycznego i syntetycznego przedstawiania stanu wiedzy w danej tematyce badawczej. Seminaria uczą studentów prowadzenia dyskusji a więc właściwego formułowania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez innych uczestników dyskusji. Dodatkowo student nabierze umiejętności naukowej dyskusji bez elementów rywalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na seminariach inżynierskich jest obowiązkowa. Seminarium będzie zaliczane na ocenę na podstawie jakości prezentacji (formalnej i merytorycznej) oraz aktywności w dyskusjach oraz pozytywnej opinii kierownika pracy inżynierskiej na temat postępów w jej realizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Anyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Anyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)