Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMPSTA2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka
matematyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot na studiach I-go stopnia na kierunku chemia medyczna jako jedyny dotyczy problemów statystycznej analizy danych. Ma on za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod statystycznych, ich zastosowaniami, szczególnie na przykładach związanych z badaniami chemicznymi oraz biochemicznymi. Główne zagadnienia poruszane to: statystyka opisowa, zmienne losowe i ich rozkłady, przedziały ufności, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji, analiza regresji, metoda najmniejszych kwadratów, metody nieparametryczne oraz analiza sekwencyjna i analiza błędów. Wykład ma za zadanie: (a) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do świadomego wykorzystania metod statystycznych w chemii oraz (b) zapoznać studenta z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod statystycznych. Ćwiczenia mają za zadanie nauczyć studenta rozwiązywania zadań i problemów związanych z wykładem oraz zapoznać studenta z praktycznymi aspektami metod statystycznych.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas wykładu dotyczą: definicji zakresu i natury statystyki, statystyki opisowej w tym miar koncentracji i miar dyspersji danych, definicji prawdopodobieństwa, zmiennych losowych i ich rozkładów; elementów teorii estymacji, przedziałów ufności, testowania hipotez statystycznych; analiza wariancji jednoczynnikowej oraz wieloczynnikowej w wersji parametrycznej i nieparametrycznej; analizy regresyjnej i korelacyjnej; dopasowywania krzywej metodą najmniejszych kwadratów, regresji prostej i wielokrotnej, regresji nieliniowej, roli reszt, przedziałów ufności i tolerancji w analizie regresji; analizy korelacyjnej; parametrycznej i nieparametrycznej współczynników korelacji, korelacji zupełnej. Będziemy starali się analizować w/w zagadnienia na przykładach biochemicznych i chemicznych nawiązując do problemów chemii medycznej.

Na początku każdego wykładu student będzie otrzymywał dostęp do wersji elektronicznych materiałów z wykładu.

Ćwiczenia mają za zadanie:

(a) nauczyć studenta rozwiązywania zadań i problemów związanych z wykładem o tym samym tytule,

(b) nauczyć studenta świadomego korzystania z metod statystycznych w chemii medycznej, biochemii i medycynie, a także dobierania odpowiedniej metody do zadanego problemu,

(c) zapoznać studenta z praktycznymi aspektami najważniejszych metod statystycznych,

(d) nauczyć studenta korzystać z dostępnych źródeł informacji statystycznej,

(e) nauczyć studenta korzystać z narzędzi komputerowych służących do analizy statystycznej danych.

Literatura:

Nie ma jednego podręcznika, który zawiera cały kurs ale większość podręczników statystyki na poziomie wyższym zawiera większość prezentowanych tematów. Studenci będą otrzymywali kompletne, elektroniczne materiały konieczne do opanowania tematu na początku każdego wykładu oraz laboratoriów. Stosunkowo najlepszy jest Zbiór zadań ze statystyki medycznej Antoniego Lemańczyka, wydany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008, ISBN 978-83-7597-011-1. Na początku ćwiczeń studenci będą otrzymywali materiały konieczne do zrozumienia treści ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu i ćwiczeń student powinien:

a) potrafić dokonać wyboru metod statystycznych do rozwiązywania określonego problemu,

b) umieć wykonać potrzebne obliczenia statystyczne,

c) umieć przeprowadzić interpretację wyników analizy statystycznej dla danego problemu chemicznego lub biochemicznego/medycznego.

d) rozumieć i krytycznie odnosić się do wyników uzyskiwanych na drodze eksperymentu czy też obliczeń,

e) posługiwać się narzędziami komputowymi służącymi do analizy statystycznej danych

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu zaliczenie przedmiotu odbędzie się w dwóch etapach: zaliczenie laboratorium (projekt na zaliczenie) oraz pisemny egzamin na ocenę. Projekt będzie składał się z analizy wybranych przez studenta danych statystycznych trzema wybranymi metodami. Następnie każdy student będzie prezentował projekt na forum całej grupy.

Egzamin będzie składał się z części testowej oraz zadań do rozwiązania na komputerze. Egzamin oceniany będzie według następującej skali:

5.5 powyżej 90%

5.0 80 - 90%

4.5 70 - 80%

4.0 60 - 70%

3.5 50 - 60%

3.0 40 - 50%

2.0 poniżej 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sławiński
Prowadzący grup: Wojciech Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)