Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biologii komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMPBKL2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii komórki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia zapoznają studentów z budową i funkcjami życiowymi komórek wolnożyjących i komórek tkanek, takimi jak: ruch, odżywianie/pobieranie pokarmu, osmoregulacja, wydalanie, defekacja. Przedstawiane są budowa, własności i funkcje organelli komórkowych, procesy pinocytozy, fagocytozy,egzocytozy, transport pęcherzykowy, cykl komórkowy, mitoza, mejoza.

UWAGA!

Na Wydziale Biologii obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic. Osoby, które nie zastosują się do tego zalecenie nie będą wpuszczone na zajęcia. Dlatego osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą ich nosić, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW (informacje na stronie UW), aby uzyskać stosowne zaświadczenie. Prosimy też o poinformowanie o tym prowadzącego zajęcia.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z następujących tematów:

I. Wstęp do biologii komórki

II. Komórka jako samodzielny organizm

III. Komórka w tkankach

IV. Cykl komórkowy. Mitoza. Cytokineza

V. Mejoza

VI. Ultrastruktura komórki

Na każdych zajęciach, w teoretycznym wprowadzeniu do tematu poprzedzającym część praktyczną, prowadzący omawia przedstawiane komórki, struktury wewnątrzkomórkowe lub procesy. Studenci zobowiązani są do obejrzenia preparatów stałych lub wykonania prostych preparatów z dostarczonego żywego materiału. Następnie analizują, rysują i oznaczają rozpoznane struktury i/lub odpowiadają na pytania zawarte w protokole.

Literatura:

Alberts B. i wsp. Podstawy Biologii Komórki. PWN 2005, 2019

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna budowę i własności wybranych podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych.

Zna funkcjonowanie struktur komórkowych i przedstawia zależności funkcjonalne między składowymi komórki i między komórkami.

Wykazuje znajomość podstaw nauk przyrodniczych, kategorii pojęciowych i terminologii w zakresie biologii komórki.

Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty z zakresu biologii komórki.

Uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez opiekuna.

KOMPETENCJE

Poszerza zainteresowania w obrębie biologii komórki.

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy w zakresie biologii komórki.

Wykazuje zrozumienie zjawisk biologii komórki i krytycznie analizuje i interpretuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu

Metody i kryteria oceniania:

Wypełnione przez studentów protokoły zbierane są pod koniec zajęć i oceniane przez prowadzącego dane zajęcia. Zaliczenie przedmiotu polega na zdaniu egzaminu końcowego w formie pisemnej.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie określonej, minimalnej liczby punktów ze wszystkich protokołów oraz odpowiednia liczba obecności na zajęciach. Student ma prawo opuścić jedne zajęcia. Więcej nieobecności, bez względu na przyczynę, skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Waksmundzka
Prowadzący grup: Katarzyna Krawczyk, Marek Maleszewski, Małgorzata Waksmundzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)