Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z biologii molekularnej i biotechnologii - proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMLBMP5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z biologii molekularnej i biotechnologii - proseminarium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej, biochemii, technologii chemicznej, biologii komórki. Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu biochemii, biologii molekularnej oraz biologii komórki oraz mikrobiologii. Znajomość jęz. angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie publikacji naukowych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy zdobytej na laboratoriach i wykładzie z biotechnologii medycznej, w szczególności omówieniu różnych aspektów wykorzystania biologii molekularnej i biotechnologii w nauce i przemyśle. Nacisk położoy zostanie na obliczenia w biotechnologii, bioinformatykę, metody laboratoryjne stosowane w biotechnologii medycznej, krytyczną analizę literatury tematu oraz umiejętność jej przedstawienia w formie prezentacji.

Pełny opis:

W ramach zajęć seminaryjnych studenci będą mogli aktywnie poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tematów poruszanych w ramach laboratorium z biologii molekularnej i biotechnologii. Celem zajęć seminaryjnych jest usystematyzowanie wiedzy, a także uświadomienie studentów w kwestii praktycznego wykorzystania współczesnych zdobyczy biologii molekularnej i biotechnologii, w tym szczególnie biotechnologii medycznej i pozostałych specjalności biotechnologicznych wykorzystywanych w leczeniu, diagnostyce i poprawie bytu współczesnego społeczeństwa.

Część zajęć zostanie poświęcona bezpośrednio uzupełnieniu zagadnień związanych z poszczególnymi zajęciami laboratoryjnymi np. w zakresie obliczeń stosowanych w biotechnologii, wykorzsytania zaawansowanych technik biologii molekularnej w diagnostyce i leczeniu. Dalsza część zajęć poświęcona będzie zagadnieniom bioinformatycznym, przede wszsytkim w kontekście białek. Ostatnia część to nauka krytyczna analiza literatury z zakresu tematów poruszanych w ramach laboraorium i/lub wykładu z biotechnologii medycznej, polegająca na przygotowaniu opracowania wskazanej publiakcji naukowej w formie prezentacji.

Literatura:

"Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej". Redakcja: Jerzy Bal. Wydawca: PWN. Język wydania: polski. ISBN: 978-83-01-16665-6. Rok wydania 2013

"Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań. Wydanie: Warszawa, 1, 2007. Autor: Jerzy Buchowicz. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Student potrafi przeprowadzić i zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z obliczeniami w biotechnologii, ma poszerzoną wiedzę o zastosowaniu technik laboratoryjnych w biotechnologii medycznej, potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować literaturę naukową z przedmiotowej tematyki, przedstawić somlikowane projekty z zakresu biotechnologii medycznej w sposób prosty i zrozumiały, komunikować społeczeństwu osiągnięcia naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z dwóch ocen: oceny z prezentacji (oceniana w kategoriach poprawność, klarowność, jakość) oraz oceny z zadań/testów (wypowiedzi pisemne i ustne) rozwiązywanych w trakcie zajęć. Obie formy aktywności odbywać się będą za pomocą narzędzi GSuite lub podobnych lub w sali.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Lewandowski
Prowadzący grup: Wiktor Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)