Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna II - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHO2L3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna II - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 1200-1CHMCHO12

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej (kurs podstawowy), potwierdzona zdanym egzaminem z Chemii Organicznej I.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu studenci powinni nabyć umiejętność bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej. Powinni znać podstawowe techniki laboratoryjne, takie jak ekstrakcja, krystalizacja, destylacja, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, a także powinni potrafić przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych.

Pełny opis:

Studenci pracują indywidualnie. Na pierwszych zajęciach, w ramach tzw. ćwiczeń wstępnych, studenci zostaną zapoznani z podstawowymi technikami laboratoryjnymi (krystalizacja, ekstrakcja, destylacja), a następnie samodzielnie wykonają poszczególne ćwiczenia wstępne.

Przed przystąpieniem do pracy syntetycznej studenci zdają tzw. kolokwium wejściowe składające się z dwóch części: proste obliczenia (stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń, liczenie wydajności reakcji itp.) oraz znajomość podstawowych technik laboratoryjnych i zasad BHP. Następnie wykonują 6 preparatów o wzrastającym stopniu trudności. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania każdego preparatu jest zdanie wejściówki obejmującej zagadnienia teoretyczne dotyczące klas związków, do których należą produkt oraz substraty danej reakcji (podstawowe reakcje oraz mechanizmy). Na wejściówce obowiązuje również znajomość sposobu wykonania preparatu oraz zasad BHP, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania eksperymentów.

Prowadząc syntezę prostych związków organicznych studenci praktycznie stosują i utrwalają swoją wiedzę z chemii organicznej, uczą się prawidłowego organizowania pracy zgodnie z wymogami BHP, obserwowania i kontrolowania przebiegu eksperymentu oraz prowadzenia notatek w dzienniku laboratoryjnym zgodnie z przyjętymi standardami.

Pod koniec semestru studenci zdają kolokwium końcowe z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej syntezy organicznej. Kolokwium będzie pisemne.

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, pod warunkiem wykonania i zaliczenia wszystkich preparatów.

Literatura:

Podstawy chemii organicznej:

1. J. John McMurry, Chemia Organiczna część 1-5, PWN, Warszawa 2012 (i inne wydania).

2. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN, Warszawa 1998 (i inne wydania).

3. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, WNT, 2016 (lub poprzednie wydania)

Preparatyka organiczna:

1. Misicka A., Orłowska A., Piekarska-Bartoszewicz B., Witkowska E., Podstawy preparatyki organicznej. Skrypt dla studentów II roku Wydziału Chemii UW, LIBER, Warszawa 2012 (i inne wydania).

2. A. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa 1984.

3. J. Wróbel, Preparatyka i elementy syntezy organicznej, PWN, Warszawa 1983.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej oraz potrafi znaleźć informacje dotyczące zagrożeń pracy z konkretnymi odczynnikami

- potrafi zrozumieć podaną prostą procedurę syntezy i potrafi wykonać zgodnie z nią kolejne czynności laboratoryjne (zbudowanie aparatury, przeprowadzenie reakcji, izolacja i oczyszczanie produktu), a także umie policzyć wydajność końcowego produktu,

- potrafi zaproponować racjonalną metodę rozdziału mieszaniny związków i oczyszczania jej składników oraz praktycznie wykonać prostą destylację, ekstrakcję ciecz/ciecz, krystalizację,

- rozumie znaczenie starannego zaplanowania eksperymentu, obserwowania i kontroli jego przebiegu oraz bieżącego prowadzenia notatek laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu:

1) Zaliczenie opisów z ćwiczeń wstępnych (destylacja, krystalizacja, ekstrakcja)

2) Zaliczenie na ocenę wejściówki przed każdym preparatem, a następnie indywidualne wykonanie oraz zaliczenie na ocenę opisów z wykonania wszystkich preparatów. Przy zaliczaniu opisu brana pod uwagę jest wydajność wykonanych reakcji oraz ogólna jakość pracy (czystość oraz zgodność z wymogami bezpieczeństwa), a także sposób prowadzenia notatek laboratoryjnych.

3) Zaliczenie na ocenę wymaganych w trakcie kursu kolokwiów:

- kolokwium wstępne składające się z dwóch części: obliczenia (stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń, liczenie wydajności reakcji itp.) oraz zasady BHP i podstawowe techniki laboratoryjne. Zaliczenie obydwu części tego kolokwium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Kolokwium można poprawiać.

- kolokwium końcowe z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej syntezy organicznej.

Do zaliczenia kolokwiów konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów (jeśli kolokwium składa się z dwóch części, student musi uzyskać 60% punktów z każdej części).

-Warunki zaliczenia poprawkowego:

Studenci, którzy nie wykonali w terminie wszystkich ćwiczeń praktycznych mogą w terminie poprawkowym wykonać JEDEN preparat. Brak wykonania więcej niż jednego preparatu uniemożliwia zaliczenie przedmiotu w danym cyklu.

Studenci, którzy nie zaliczyli kolokwium końcowego, mogą je zaliczyć w terminie poprawkowym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Pułka-Ziach, Dagmara Tymecka
Prowadzący grup: Kazimierz Chmurski, Piotr Kwiatkowski, Karolina Pułka-Ziach, Katarzyna Sęktas, Dagmara Tymecka, Krzysztof Ziach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Pułka-Ziach, Dagmara Tymecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)