Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHFC4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada umiejętności wynikające z zaliczenia Matematyki i Chemii ogólnej z I roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności merytorycznego rozwiązywania obliczeniowych problemów fizykochemicznych oraz rachunkowego opracowywania wyników pomiarów

Pełny opis:

Rozwiązywane zadania dotyczą :

a) obliczania wartości funkcji termodynamicznych (energia wewnętrzna, entalpia, entropia, entalpia swobodna, swobodna energia Helmholtza) oraz ich zmian związanych ze zmianami parametrów fizycznych układu lub zachodzenia w nim przemian fizycznych lub reakcji chemicznych.

b) równowag chemicznych w układach wieloskładnikowych.

c) obliczania kinetycznych parametrów reakcji chemicznych.

d) obliczania wielkości opisujących właściwości elektrochemiczne wodnych roztworów elektrolitów i układów elektrodowych (aktywność jonów, przewodnictwo, potencjał elektrod w stanie równowagi, siła elektromotoryczna ogniw, wykorzystanie danych z pomiarów elektrochemicznych do określenia parametrów układu w stanie równowagi, analiza rachunkowa kinetyki procesów elektrodowych przebiegających w różnych warunkach fizyko-chemicznych)

Literatura:

1. P.W. Atkins in „Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami”, PWN 2001

2. L. Sillen i In. „Zbiór zadań z chemii fizycznej”

3. A. Adamson „Zadania z Chemii Fizycznej”, PWN 1978

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student analizuje i wyjaśnia różnorakie aspekty oraz metodologię rozważania zagadnień obliczeniowych.

Samodzielnie rozwiązuje problemy rachunkowe z chemii fizycznej w zakresie działów: Termodynamika z termochemią, Równowaga chemiczna, Kinetyka chemiczna, Elektrochemia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na podstawie 3 kolokwiów.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Zarębska
Prowadzący grup: Maciej Mazur, Kamila Zarębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)