Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMBMED4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia medyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy biochemii i cytobiochemii 1200-1CHMPBCW3

Założenia (opisowo):

Wiedza dotycząca podstawowych cech organizmów, lokalizacją komórkową podstawowych procesów w niej zachodzących, podstawowymi biomolekułąmi występującymi w komórkach i ich właściwościami, budową i właściwościami białek oraz kwasów nukleinowych oraz ekspresją informacji genetycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą biochemii metycznej, zaczynając od białek, poprzez enzymy i regulację ich aktywności, szlaki transdukcji sygnału, kluczowe szlaki metaboliczne i ich regulację aż do chorób metabolicznych, procesów nowotworzenia i starzenia. Studenci poznają aktualne podejścia terapeutyczne chorób metabolicznych i nowotworów.

Pełny opis:

Zależność działania białek od ich budowy na przykładzie hemoglobiny i kolagenu. Enzymy - budowa, podział, reakcje enzymatyczne i ich mechanizmy, kinetyka hiperboliczna , rodzaje inhibicji, wyznaczanie parametrów kinetycznych, enzymy allosteryczne, regulacja aktywności enzymatycznej. Szlaki przekazywania sygnału, hormony, receptory błonowe: receptory sprzężone z białkami G, receptory kinazy tyrozynowej. Bioenergetyka - oddychanie komórkowe i fosforylacja oksydacyjna. Metabolizm węglowodanów, glukoneogeneza, cykl kwasów trikarboksylowych, cykl pentozowy, metabolizm glikogenu. Biosynteza i magazynowanie kwasów tłuszczowych, ketogeneza, biosynteza cholesterolu i steroidów, lipoproteiny, choroby wynikające z zaburzeń metabolizmu wędglowodanów i lipidów. Biosynteza i rozpad aminokwasów, metabolizm białek endo- i egzogennych, choroby metabolizmu aminokwasów. Synteza hemu i metabolizm żelaza. Metabolizm nukleotydów. Homeostaza komórkowa, kontrola cyklu komórkowego, apoptoza i nowotwory.

Literatura:

1. Biochemia (Lippincott Illustrated Reviews) Denise S. Ferrier

2. Biochemia Berg Jeremy M., Stryer Lubert, Tymoczko John L., Gatto Gregory

3. Podstawy biologii komórki Bruce Alberts, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe składniki chemiczne organizmów żywych, ich cechy strukturalne, właściwości chemiczne i rolę w procesach biologicznych, zna i rozumie zależność między strukturą biomolekuł a ich funkcją.

Student zna i rozumie procesy metaboliczne i ich mechanizmy chemiczne zachodzące w organizmie ludzkim, sposób ich regulacji oraz wpływ substancji toksycznych na ich działanie.

Student posiada podstawową wiedzę biologiczną w zakresie procesów fizjologicznych i funkcjonowania narządów organizmu ludzkiego oraz efekty medyczne zaburzeń procesów metabolicznych tam zachodzących. Zna budowę komórki oraz rolę i działanie podstawowych struktur w niej występujących.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i proseminaria obowiązkowe. Dopuszczalna liczba nieobecności na wykładzie 3, na proseminarium 1.

W trakcie proseminariów odbędą się cztery krótkie sprawdziany z materiału obejmującego wykład oraz proseminaria. W celu uzyskania dopuszczenia do egzaminu należy uzyskać z nich sumarycznie min. 60% punktów. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów konieczne jest przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego obejmującego cały materiał i uzyskanie oceny pozytywnej (min. 60% punktów) . W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów konieczne jest przystąpienie do kolokwium poprawkowego w sesji poprawkowej. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium poprawkowego student nie jest dopuszczony do egzaminu.

Egzamin końcowy z przedmiotu w formie pisemnej. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest zdobycie min. 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Anyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)