Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza związków biologicznie aktywnych A - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMAZAL5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza związków biologicznie aktywnych A - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna II - laboratorium 1200-1CHMCHO2L3

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej (kurs podstawowy), potwierdzona zdanymi egzaminami z "Chemii Organicznej I i II" ORAZ znajomość podstaw syntezy organicznej potwierdzona zaliczeniem laboratorium z "Chemia organiczna II"

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami współczesnej analizy związków organicznych, w tym bezpiecznych związków bioaktywnych. W szczególności studenci ćwiczą metody izolacji i oczyszczania związków organicznych oraz współczesne metody identyfikacji i określania struktury i czystości z użyciem technik chromatograficznych, spektroskopowych i analizy chemicznej.

Pełny opis:

Laboratorium obejmuje podstawy analizy związków organicznych, w tym związków bioaktywnych. Wszystkie ćwiczenia studenci wykonują praktycznie i indywidualnie.

Studenci poznają i praktycznie stosują podstawowe techniki analizy, identyfikacji i określania struktury związków organicznych.

Będą to:

- metody spektroskopowe, w szczególności spektroskopia protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR) i UV-Vis oraz IR

- podstawowe techniki chromatograficzne - chromatografia cienkowarstwowa (TLC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (hplc) oraz chromatografia gazowa (gc)

- techniki rozdziału i wyodrębniania związków organicznych: chromatografia kolumnowa na silikażelu, ekstrakcja, destylacja, krystalizacja

- klasyczne metody analizy chemicznej

Dodatkowo, studenci będą odnosić własne wyniki do dostępnych danych literaturowych (w szczególności baz danych spektralnych), przez co pogłębiać umiejętności interpretacji wyników, a także ich zapisu zgodnie z przyjętymi standardami.

Laboratorium ugruntowuje też przyswojone uprzednio standardy pracy zgodnie z BHP, a także umiejętność prowadzenia obserwacji i notatek laboratoryjnych.

Dokładne przepisy i instrukcje wykonania ćwiczeń będą z wyprzedzeniem przekazywane przez prowadzących.

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, pod warunkiem zaliczenia wszystkich ćwiczeń.

Ze względu na wymagania sanitarne część zajęć (w szczególności, ćwiczenia ze spektroskopii NMR i IR) może odbyć się w trybie zdalnym.

Literatura:

1. K. Bańkowski, A. Krawczyk, R. Siciński, J. Stępiński, A. Temeriusz – Ćwiczenia z organicznej analizy jakościowej i chemii bioorganicznej - Wyd. UW, 1990.

2. A. Vogel - Preparatyka organiczna - WNT, 1984

3. Z. Witkiewicz - Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych - PWN, 2017

4. Z. Witkiewicz – Podstawy chromatografii - WNT, 2000

5. M. Szafran, Z. Dega-Szafran - Określanie struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi - PWN, 1988

6. R. M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - PWN 2007

7. W. Zieliński, A. Rajca (red) - Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych - WNT, 1995

8. C.N.R. Rao, – Spektroskopia elektronowa związków organicznych - PWNT, 1982

9. J. McMurry - Chemia organiczna, części 1-5 - PWN, 2007 (lub późniejsze): rozdziały dotyczące określania struktury związków

10. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers - Chemia organiczna - WNT, 2009 (lub późniejsze): rozdziały dotyczące określania struktury związków

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- potrafi zaproponować racjonalną metodę rozdziału mieszaniny związków, wyodrębnienia i oczyszczania jej składników i praktycznie wykonać prostą destylację, ekstrakcję, krystalizację, oczyszczanie z zastosowaniem chromatografii kolumnowej,

- potrafi dobrać układ eluentów i wykonać chromatografię cienkowarstwową (TLC),

- potrafi wykonać analizę hplc i gc, także z użyciem wzorców, rozumie wyniki tych analiz w kontekście oceny czystości próbek

- potrafi zaproponować odpowiednie techniki spektralne, w szczególności 1H NMR, UV-Vis, IR do identyfikacji strukturalnej związków organicznych oraz oceny ich czystości

- potrafi przeprowadzić eksperymentalnie analizę 1H NMR, UV-Vis, IR z uwzględnieniem wymagań każdej z technik (rozpuszczalnik/matryca, zakres stężeń, przygotowanie próbki, odpowiednia aparatura)

- zna podstawowe metody klasycznej chemicznej identyfikacji związków organicznych

- potrafi zinterpretować wyniki opublikowanych analiz spektralnych oraz chromatograficznych oraz zapisać wyniki własnych analiz zgodnie z przyjętymi standardami

- zna podstawowe akademickie bazy danych spektralnych oraz oprogramowanie, w szczególności MestreNova dla 1H NMR

Metody i kryteria oceniania:

- Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu:

1) Indywidualne wykonanie i zaliczenie na ocenę wszystkich ćwiczeń. Nieodłącznym elementem ćwiczenia jest opis/raport z wykonania.

2) Zaliczenie na ocenę wszystkich kolokwiów cząstkowych. Każde kolokwium składa się z dwóch części - teoretycznej (8 punktów) i dotyczącej wykonania danego ćwiczenia (2 punkty). Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% z wszystkich kolokwiów cząstkowych oraz co najmniej 50% z części teoretycznej każdego kolokwium (4 pkt). Części teoretyczne każdego kolokwium można poprawiać w trakcie semestru w czasie zajęć po indywidualnym umówieniu się. Termin poprawy proponują studenci. Części kolokwium dotyczącej wykonania danego ćwiczenia poprawiać nie można.

- Na ocenę finalną składają się:

1) oceny uzyskane z kolokwiów,

2) oceny uzyskane z ćwiczeń

3) oceniana jest też ogólna jakość pracy, w szczególności zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Warunki zaliczenia poprawkowego:

Studenci, którzy nie wykonali w terminie wszystkich ćwiczeń praktycznych mogą w terminie poprawkowym wykonać JEDNO ćwiczenie. Brak wykonania więcej niż jednego ćwiczenia uniemożliwia zaliczenie przedmiotu w danym cyklu.

Studenci którzy, nie spełnili warunków zaliczenia ze względu na kryteria związane z kolokwiami, mogą poprawić dowolną ilość kolokwiów w maksymalnie dwóch terminach.

Terminy zaliczeń poprawkowych ustalane są indywidualnie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziach
Prowadzący grup: Magdalena Biesaga, Kazimierz Chmurski, Joanna Matraszek, Ewa Poboży, Joanna Szawkało, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziach
Prowadzący grup: Magdalena Biesaga, Kazimierz Chmurski, Joanna Matraszek, Ewa Poboży, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)