Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza związków biologicznie aktywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMAZ5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza związków biologicznie aktywnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 1200-1CHMCHO12

Założenia (opisowo):

Wymagane jest opanowanie chemii organicznej na poziomie kursu podstawowego (struktura, właściwości, metody otrzymywania oraz reaktywność związków organicznych posiadających określone grupy funkcyjne).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie student zapozna się praktycznymi aspektami syntezy organicznej dotyczącymi analizy mieszanin poreakcyjnych, wydzielania i rozdziału produktów, a w szczególności ustalanie ich struktury metodami spektroskopowymi (NMR, IR, UV/Vis, MS oraz Xray) oraz chromatograficznymi (TLC, GC i HPLC).

Na proseminarium zagadnienia i techniki omawiane na wykładzie będą wykorzystywane praktycznie do ustalania budowy związków na podstawie dostępnych informacji spektralnych i chromatograficznych. Zajęcia będą się odbywały przy czynnym udziale studentów.

Pełny opis:

Wydzielanie i rozdział związków organicznych:

- ekstrakcja z reakcją chemiczną,

- destylacja z parą wodną,

- chromatografia cienkowarstwowa i kolumnowa.

Identyfikacja związków organicznych:

- analiza elementarna związków organicznych,

- spektrometria mas (MS),

- spektroskopia w podczerwieni (IR),

- spektroskopia w nadfiolecie i w świetle widzialnym (UV/Vis),

- spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR, 13C NMR, inne jądra, korelacje, efekt Overhausera)

Metody chromatograficzne:

- chromatografia gazowa (GC),

- chromatografia cieczowa (HPLC).

Literatura:

1. John McMurry, Chemia organiczna, części 1-5, PWN, Warszawa 2007 (lub późniejsze): rozdziały i podrozdziały dotyczące określania struktury związków,

2. Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers, Chemia organiczna, WNT, Warszawa 2009 (lub późniejsze): rozdziały dotyczące określania struktury związków,

3. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007 (lub późniejsze),

4. Wojciech Zieliński, Andrzej Rajca (pr. zbiorowa), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa1995 (lub późniejsze),

5. Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2004 (lub późniejsze).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna sposób postępowania z mieszaninami poreakcyjnymi, sposobami ich analizy, oraz wydzielania i rozdziału produktów,

- zna techniki spektroskopowe stosowane do identyfikacji związków organicznych;

- potrafi wykorzystać odpowiednie techniki spektroskopowe do stwierdzenia obecności grup funkcyjnych w badanym związku;

- umie zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie widm magnetycznego rezonansu jądrowego 1H i 13C;

- potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych na podstawie danych chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wspólny egzamin pisemny z materiału wykładu i proseminarium.

Dozwolona jedna nieobecność na zajęciach proseminaryjnych

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chmielewski
Prowadzący grup: Magdalena Biesaga, Michał Chmielewski, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chmielewski
Prowadzący grup: Magdalena Biesaga, Michał Chmielewski, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)