Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia kwantowa A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHKWAW3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia kwantowa A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/index.php?i=wdchkw
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość matematyki i fizyki na poziomie efektów kształcenia tych przedmiotów dla I roku studiów w Wydziale Chemii UW (poziom A)

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie podstawowych pojęć służących do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek metodami chemii kwantowej

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami:

Podstawy chemii kwantowej: równanie Schrödingera, interpretacja funkcji falowej. Rozwiązania równania Schrödingera dla cząstki w pudle potencjału, oscylatora harmonicznego i rotatora sztywnego. Atom wodoru, orbitale atomowe. Przybliżenie jednoelektronowe, metoda Hartree-Focka dla atomów wieloelektronowych. Konfiguracje atomów wieloelektronowych, termy atomowe. Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na strukturę elektronową atomów. Przybliżenie Borna –Oppenheimera. Mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego. Orbitale molekularne. Konfiguracje cząsteczek, termy molekularne. Zastosowanie symetrii molekuł w teorii struktury elektronowej. Poziomy elektronowe, oscylacyjne i rotacyjne cząsteczek dwuatomowych. Metoda Hückla i jej zastosowanie do znajdowania indeksów reaktywności. Zastosowanie jakościowych metod chemii kwantowej do przewidywania mechanizmów reakcji chemicznych (reguły Woodwarda-Hoffmanna). Struktura elektronowa jonów kompleksowych jednordzeniowych. Przykłady metod uwzględniania korelacji elektronowej. Metody funkcjonału gęstości. Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Literatura:

1. Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej, "Atom i cząsteczka", WNT, Warszawa 2007

2. Włodzimierz Kołos, "Elementy chemii kwantowej sposobem niematematycznym wyłożone", PWN, Warszawa 1984

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności.

Student

-analizuje właściwości rozwiązań równania Schrödingera dla cząstki w pudle, oscylatora harmonicznego, rotatora sztywnego i atomu wodoru;

-potrafi wykorzystać znajomość rozwiązań równania Schrödingera dla prostych układów do przybliżonego opisu dynamiki atomów i molekuł

-stosuje język chemii teoretycznej (w tym model orbitalny Hartree-Focka) do opisu struktury elektronowej atomów, prostych cząsteczek (w ramach przybliżenia Borna-Oppenheimera) i jonów kompleksowych jednordzeniowych oraz oddziaływań międzycząsteczkowych

-stosuje jakościowe modele chemii kwantowej do wyjaśnienia przebiegu prostych reakcji chemicznych

Postawy. Student

-potrafi docenić podejście modelowe i teoretyczne w różnych dziedzinach życia, od nauki do gospodarki i życia codziennego.

-nabiera nawyków zdyscyplinowanego i uporządkowanego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej (pytania otwarte). Student otrzymuje ocenę dostateczną po zdobyciu 50% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie. W przypadku niezaliczenia pisemny egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)