Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia pierwiastków promieniotwórczych - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHPPL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia pierwiastków promieniotwórczych - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Laboratorium chemii pierwiastków promieniotwórczych służy przybliżeniu treści zaprezentowanych podczas wykładu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest zapoznanie studenta z wybranymi chemicznymi właściwościami pierwiastków promieniotwórczych.

Pełny opis:

Podczas laboratorium Studenci przeprowadzą syntezy związków oraz separację wybranych pierwiastków promieniotwórczych. Zapoznają się m.in. z procesem redukcji Tc(VII) w wybranym środowisku, redukcji U(VI). Dokonają rozdziału uranu od toru.

Literatura:

S. Cotton, Lanthanides and actinides, Wiley

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia jądrowa, Adamantan, 2006

A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, OE K. Pazdro, 1998

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu kształcenia Student będzie:

- znał podstawowe właściwości aktynowców oraz sposoby ich otrzymywania i separacji

- umiał omówić proces redukcji jonów TcO^4- w obecności oraz bez substancji kompleksujących .

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z wejściówek (50%) oraz sprawozdań po wykonaniu ćwiczeń (50%) przy czym wszystkie wejściówki oraz sprawozdania muszą być zaliczone na min. 3. W celu osiągnięcia efektów kształcenia wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałka
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)