Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia jądrowa i radiacyjna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHJRL5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia jądrowa i radiacyjna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W skład laboratorium wchodzą ćwiczenia związane z różnymi aspektami chemii jądrowej obrazującymi wykorzystanie i właściwości izotopów promieniotwórczych i trwałych oraz metody pomiaru promieniowania.

Część ćwiczeń będzie do wyboru.

Pełny opis:

Ćwiczenia przewidziane w ramach pracowni będą obejmowały następujące tematykę:

Wymiana izotopowa; wpływ podstawienia izotopowego na właściwości materii; wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do badania mechanizmu i przebiegu procesów chemicznych oraz wyznaczania stałych fizykochemicznych, takich jak np. stała podziału, iloczyn rozpuszczalności czy stała równowagi; wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do określania struktury związków chemicznych; synteza związków chemicznych zawierających izotopy promieniotwórcze i ich zastosowanie; zastosowanie metod ekstrakcyjnych do rozdzielania izotopów ważnych w energetyce jądrowej; analiza jakościowa i ilościowa próbek sztucznych i naturalnych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, spektrometria Mössbauera, analiza aktywacyjna,zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie.

Literatura:

Literatura ogólna:

W. Szymański, Chemia Jądrowa, PWN, Warszawa 1991

A. Czerwiński, Energia Jądrowa i Promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Warszawa 2005

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, Warszawa 2006

J. Sobkowski, Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna, Adamantan, Warszawa 2009

Do każdego z ćwiczeń przygotowane zostały materiały zawierające m.in. spis literatury szczegółowej.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw pracy w chemicznym laboratorium izotopowym, w tym:

- technik izotopowych, umiejętność oceny ich przydatności w rozwiązaniu konkretnego problemu, podstawy planowania wykorzystania izotopów promieniotwórczych i trwałych w praktyce;

- metodyka analizy i interpretacji wyników uzyskanych z pomiarów z wykorzystaniem izotopów trwałych i promieniotwórczych;

- analiza jakościowa i ilościowa z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

- sposoby detekcji promieniowania, metody ich doboru;

- zasady bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, źródłami promieniotwórczymi otwartymi i zamkniętymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej oceny uzyskanej z 6 ćwiczeń, każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie opisu i kolokwium wejściowego. Każde z ćwiczeń musi zostać zaliczone.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń, Katarzyna Hubkowska-Kosińska, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Winnicka
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń, Katarzyna Hubkowska-Kosińska, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)