Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHFIZ2W4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizyki i matematyki jaka jest wymagana po ukończeniu kursów z tych przedmiotów na I roku studiów na Wydziale Chemii. W szczególności powinien umieć rozwiązywać proste równania różniczkowe, obliczać proste całki, umieć rysować wykresy przebiegu podstawowych funkcji matematycznych, posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, magnetyzmu i elektryczności oraz Chemii Ogólnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, z których korzystają inne działy chemii takie jak chemia nieorganiczna, chemia organiczna, technologia, biochemia, zapoznanie z prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz wyjaśnieniem podstaw, na których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione:

- podstawy elektrochemii ze szczególnym uwzględnieniem właściwości roztworów elektrolitów,

- zjawiska transportu w roztworach elektrolitów

- przyczyny powstawania różnicy potencjałów na granicy faz elektroda/roztwór,

- reakcje przebiegające na elektrodach w stanie równowagi

- równanie Nernsta

- zagadnienia dotyczące ogniw w stanie równowagi i ogniw pracujących,

- wyznaczanie wielkości fizykochemicznych z pomiarów siły elektromotorycznej (SEM)

- zjawiska powierzchniowe (napięcie powierzchniowe, adsorpcja) i właściwości układów koloidalnych,

- kinetyka chemiczna - reakcje proste i złożone

- podstawy kinetyki reakcji elektrodowych

- właściwości elektryczne i magnetyczne cząsteczek.

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna. PWN

2. B.N. Barrow, Chemia Fizyczna, PWN

3. K. Pigoń, Z.Ruziewicz, Chemia Fizyczna. PWN, 2005

4. Praca zbiorowa, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 1980

5. A. Kisza, Elektrochemia I. Jonika i Elektrochemia II. Elektrodyka, WNT, 2000,

6. E.T. Dutkiewicz, Fizykochemia Powierzchni, WNT, 1998

7. A. Molski, Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej, WNT 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- umiejętnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu elektrochemii, zjawisk międzyfazowych i kinetyki chemicznej,

- wie jak zastosować odpowiednie wzory do jakościowego i ilościowego opisu wielu zjawisk fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie,

- zna związki przyczynowo skutkowe występujące w tych procesach

- potrafi wyjaśnić podstawy wielu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie

- wie jakie metody doświadczalne może zastosować do badania reakcji i procesów fizykochemicznych

- umie z danych doświadczalnych wyznaczyć pewne wielkości fizykochemiczne i parametry zachodzących reakcji

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym semestrze odbywa się egzamin pisemny, trwający 120 min.

Egzamin jest dwuczęściowy: test (5-6 pytań, z koniecznością uzasadnienia wybranej odpowiedzi) oraz 6-7 pytań otwartych.

Zgodnie z nowym regulaminem studiów, obecność na wykładach, jeśli odbywaja się w trybie stacjonarnym, jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 4

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skompska
Prowadzący grup: Magdalena Skompska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)