Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kosmologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5`Kosm
Kod Erasmus / ISCED: 13.705 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmologia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://www.astrouw.edu.pl/~mj/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw fizyki i matematyki, zaliczony co najmniej jeden zaawansowany wykład z astrofizyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie i przegląd podstawowych (zdaniem wykładowcy) nurtów współczesnej kosmologii z uwzględnieniem roli obserwacji astronomicznych

Pełny opis:

Współczesne metody obserwacyjne kosmologii; stan badań. Teoria powstania struktury w początkowo jednorodnym modelu kosmologicznym. Pierwsze obiekty. Powtórna jonizacja. Znaczenie neutralnego wodoru. Struktura w największej skali. Anizotropia mikrofalowego promieniowania tła: teoria i możliwości obserwacyjne. Testy kosmologiczne. Natura ciemnej materii/energii.

Literatura:

1.P.J.E. Peebles "Principles of Physical Cosmology", Princeton University Press, 1993

2. J.A. Peacock "Cosmological Physics", Cambridge University Press, 1999

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

-posiada wiedzę na temat współczesnych problemów kosmologii

-rozumie rolę różnych typów obserwacji w weryfikacji modeli kosmologicznych

-potrafi korzystać z ogólnie dostępnych baz danych

-potrafi w oparciu o dane z baz otrzymać podstawowe charakterystyki statystyczne wybranych populacji obiektów (np: funkcja świecenia, funkcja korelacji dla położeń itp)

-potrafi teoretycznie przewidzieć zależnożności pomiędzy mierzalnymi wielkościami dla prostego modelu kosmologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Test otwarty

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kozłowski
Prowadzący grup: Szymon Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)