Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomia pozagalaktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A23
Kod Erasmus / ISCED: 13.704 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia pozagalaktyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.astrouw.edu.pl/~mj/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw matematyki, fizyki i astronomii.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony galaktykom, ich układom i opisowi Wszechświata w ramach prostych modeli kosmologicznych. Pomija aspekty modelowania galaktyk zawarte w wykładzie Mechaniki niebieskiej, zawiera natomiast pewne elementy modeli aktywnych jąder galaktyk. Wykorzystuje rezultaty ogólnej teorii względności, ale nie wymaga pełnej jej znajomości.

Pełny opis:

Program:

1.Galaktyki

2.Ciemna materia

3.Aktywne jądra galaktyk

4.Czarne dziury wielkich mas

5.Skala odległości

6.Układy galaktyk; funkcja autokorelacji

7.Jednorodny i izotropowy Wszechświat; model newtonowski

8.Modele relatywistyczne; stała kosmologiczna

9.Obserwacje astronomiczne w ekspandującym Wszechświecie

10.Standardowy model gorącego Wszechświata

11.Powstanie struktury

12.Anizotropia mikrofalowego promieniowania tła

13.Testy kosmologiczne

14.Projekty obserwacyjne

Wkład pracy studenta:

30h - udział w wykładzie - 1.0 ECTS

15h - przygotowanie do wykładów - 0.5 ECTS

45h - przygotowanie do egzaminu - 1.5 ECTS

Ćwiczenia

30h - udział w ćwiczeniach - 1 ECTS

30h przygotowanie do ćwiczeń - 1 ECTS

30h - przygotowanie do sprawdzianu pisemnego - 1 ECTS

Razem: 6 ECTS

Literatura:

1. F. Shu, Galaktyki, gwiazdy, życie, Wyd. Prószyński i Ska, 2003.

2. M. Jaroszyński Galaktyki i budowa Wszechświata, PWN, Warszawa 1993

Strona internetowa zawierająca prezentacje z wykładów:

http://www.astrouw.edu.pl/~mj/

Efekty uczenia się:

Wiedza o różnych typach obiektów pozagalaktycznych, modelach ich ewolucji. Wiedza o różnych modelach kosmologicznych i ich obserwacyjnej weryfikacji. (K_W05, K_W06)

Umiejętność rachunkowej oceny pewnych właściwości obiektów na podstawie znajomości ich obserwowanych charakterystyk. Umiejętność obliczania różnych obserwacyjnych charakterystyk obiektów w zależności od przesunięcia ku czerwieni w ramach prostych modeli kosmologicznych. (K_U01,K_U03, K_U04)

Pogłębienie zrozumienia praw natury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kozłowski
Prowadzący grup: Szymon Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)