Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika nieba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A22
Kod Erasmus / ISCED: 13.704 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mechanika nieba
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.astrouw.edu.pl/~kiraga/Mech13.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw mechaniki klasycznej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mechaniki nieba i jej zastosowaniami.

Wykład będzie się składał z dwóch podstawowych części.

W pierwszej omówione będą zagadnienia związane z dynamiką Układu Słonecznego, układów planetarnych i układów podwójnych (zagadnienie dwóch ciał, perturbacje, ograniczone zagadnienie trzech ciał, efekty rotacji i oddziaływań przypływowych dla obiektów w Układzie Słonecznym). Treść drugiej części będą stanowić podstawy dynamiki gwiazdowej i jej zastosowań do badania galaktyk i gromad gwiazdowych.

Pełny opis:

1. Zarys historyczny problemów związanych z mechaniką nieba

(m. in. podstawowe obserwacje obiektów Układu Słonecznego, prawa Keplera).

2. Podstawowe informacje o Układzie Słonecznym i pozasłonecznych układach planetarnych.

3. Zagadnienie dwóch ciał i jego zastosowania

4. Perturbacje ruchu planet i planetoid (równania perturbacyjne Lagrange'a, Gaussa i Eulera i wnioski z nich wynikające dotyczące zmian elementów orbitalnych)

5. Ograniczone zagadnienie trzech ciał (całka Jacobiego i kryterium Tisseranda; punkty Lagrange'a, i stabilność

ruchu w ich pobliżu).

6. Elementy astronautyki.

7. Efekty niegrawitacyjne w ruchu małych ciał.

8. Dane obserwacyjne dotyczące Galaktyki i innych układów gwiazdowych.

9. Orbity gwiazd w dysku Galaktyki

10. Elementy statystycznego opisu funkcji rozkładu gwiazd.

11. Oddziaływania dwuciałowe i czas relaksacji.

12. Struktura spiralna galaktyk.

Wkład pracy studenta:

30 h - udział w wykładach - 1 ECTS

15 h - przygotowane do wykładów - 0.5 ECTS

45 h - przygotowanie do egzaminu - 1.5 ECTS

30 h - udział w ćwiczeniach - 1 ECTS

15 h - przygotowanie do ćwiczeń - 0.5 ECTS

30 h - prace domowe - 1 ECTS

15 h - przygotowanie do kolokwium 0.5 ECTS

Razem 180 h, 6 ECTS

Literatura:

Materiały z wykładow wysyłane e-mailem

Paweł Artymowicz, "Astrofizyka układów planetarnych", PWN, Warszawa 1995.

Stefan Wierzbiński, "Mechnika nieba", PWN, Warszawa 1973.

Forest R. Moulton, "An introduction to celestial mechanics", The MacMillan Company 1914.

Michał Jaroszyński, "Galaktyki i budowa Wszechświata", PWN, Warszawa 1993

James Binney, Scott Tremaine, "Galactic dynamics", Princeton University Press, 1987

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Znajomość budowy i własności Układu Słonecznego, Galaktyki i typowych układów gwiazdowych.

2. Znajomość rozwiązań zagadnienia dwóch ciał i ograniczonego zagadnienia trzech ciał.

3. Znajomość schematu obliczeń perturbacji ruchu ciał.

4. Znajomość podstawowych metod statystycznego opisu układów gwiazdowych.

Umiejętności:

1. Potrafi wyznaczyć obserwowaną pozycję obiektu na podstawie znajomości elementów orbitalnych.

2. Potrafi wyznaczyć niezaburzone elementy orbity ciała na podstawie obserwacji.

3. Potrafi w przybliżony sposób obliczać trajektorie sond kosmicznych.

Metody i kryteria oceniania:

prace domowe

kolokwium w połowie semestru

egzamin pisemny

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kiraga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)