Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cloud physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-5Geo10
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cloud physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat procesów mikrofizycznych, które są odpowiedzialne za procesy tworzenia chmur i opadu. Przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy, oraz wyzwania i otwarte pytania stojące przed fizyką chmur.

Przedstawione zostaną sposoby opisu mikrofizyki chmur stosowane w numerycznych modelach chmur.

Przedstawione zostaną również sposoby obserwacji chmur (in-situ oraz teledetekcyjne). Przedyskutowane zostaną ograniczenia tych metod oraz techniki interpretacji wyników.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Termodynamika chmur

2. Mikrofizyka chmur

3. Sposoby opisu mikrofizyki w modelach numerycznych

4. Własności radiacyjne chmur

5. Pomiary i obserwacje

Pełny opis:

1. Termodynamika chmur

- podstawy opisu dynamiki chmur

- elementy termodynamiki do opisu wyporu oraz procesów mieszania

2. Mikrofizyka chmur

- powstawanie cząstek chmurowych na jądrach kondensacji (aktywancja)

- kondensacyjny wzrost kropel chmurowych

- tworzenie opadu: proces zderzeń i zlepiania

- elementy mikrofizyki lodu

- otwarte pytania: aktywacja wewnątrz chmurowa, wpływ turbulencji na procesy wzrostu kropel, wciąganie i mieszanie chmury z powietrzem z otoczenia

3. Sposoby opisu mikrofizyki w modelach numerycznych.

- opis mikrofizyki typu 'bulk' (1- i 2-momentowy opis mikrofizyki)

- opis typu 'bin'

4. Radiacyjne własności chmur

- podstawowy opis oddziaływania chmur z promieniowaniem

4. Pomiary i obserwacje

-pomiary in-situ: samolotowe, z platform badawczych itp.

-pomiary teledetekcyjne (lidary, radary, satelitarne).

Literatura:

Rogers and Yau, A Short Course in Cloud Physics

Pruppacher and Klett, Microphysics of Clouds and Precipitation

Lamb, D. and J. Verlinde (2011). Physics and Chemistry of Clouds. Cambridge University Press, 584 pp.

Lohmann, Lund and Mahrt, An introduction to clouds; from the microscope to climate. Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu:

- termodynamiki chmur,

-mikrofizyki chmur,

-procesów tworzenia i ewolucji cząstek chmurowych,

-oddziaływania aerozol - chmura - opad,

- podstawowych technik pomiarowych i obserwacyjnych stosowanych w badaniu chmur.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Pawłowska
Prowadzący grup: Piotr Dziekan, Hanna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)