Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka procesów klimatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-5`FPK
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka procesów klimatycznych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/md/igf/lectures
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zakładamy że słuchacz posiada podstawowe informacje o atmosferze i oceanie oraz rozumie podstawowe pojęcia z zakresu:

- termodynamiki fenomenologicznej (ciepło, energia wewnętrzna, I zasada termodynamiki, bilans energii, podstawy przemian fazowych, II zasada termodynamiki);

- hydrodynamiki (adwekcja, dyfuzja, równanie Naviera-Stokesa, równania Reynoldsa);

- geofizycznej dynamiki płynów (skale ruchów w atmosferze, analiza skali, równania podstawowe, przybliżenie geostroficzne, stratyfikacja stała, chwiejna, warunkowo chwiejna);

- transferu promieniowania prawo Stefana-Boltzmanna, prawo Plancka, prawo Lamberta-Beera.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

1. Podstawowe pojęcia: system klimatyczny, procesy klimatyczne, anomalie pogodowe i klimatyczne

2. Bilans energetyczny planety. Wymuszanie radiacyjne. Sprzężenia dodatnie i ujemne w systemie klimatycznym. Czułość klimatu

3. Efekt cieplarniany i gazy cieplarniane

4. Równowaga radiacyjna i radiacyjno-konwekcyjn, transport ciepła

5. Systemy obserwacji i pomiarów

6. Prosty model klimatu

7. Wymuszenie radiacyjne. Aerozole

8. Chmury w klimacie

9. Kriosfera i poziom morza

10. Cykl węglowy i cykl azotowy

11. Paleoklimatologia

12. Modelowanie klimatu

13. Naturalna zmienność klimatu, atrybucja, postrzeganie zmian klimatu

14. Historia fizyki klimatu

15. Raporty IPCC

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia: system klimatyczny, procesy klimatyczne, anomalie pogodowe i klimatyczne

2. Bilans energetyczny planety. Wymuszanie radiacyjne. Sprzężenia dodatnie i ujemne w systemie klimatycznym. Czułość klimatu

3. Efekt cieplarniany i gazy cieplarniane

4. Równowaga radiacyjna i radiacyjno-konwekcyjn, transport ciepła

5. Systemy obserwacji i pomiarów

6. Prosty model klimatu

7. Wymuszenie radiacyjne. Aerozole

8. Chmury w klimacie

9. Kriosfera i poziom morza

10. Cykl węglowy i cykl azotowy

11. Paleoklimatologia

12. Modelowanie klimatu

13. Naturalna zmienność klimatu, atrybucja, postrzeganie zmian klimatu

14. Historia fizyki klimatu

15. Raporty IPCC

Literatura:

David Randall: Atmosphere, Clouds, and Climate, 2012, ISBN: 9780691143750

Geoffrey K. Vallis: Climate and the Oceans, 2011, ISBN: 9780691150284

David Archer: The Global Carbon Cycle, 2010, ISBN: 9780691144146

Raymond T. Pierrehumbert: Principles of Planetary Climate, 2011, ISBN: 9780521865562

WORKING GROUP I CONTRIBUTION TO THE IPCC FIFTH ASSESSMENT REPORT CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1

Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon P. Malinowski, 2018, "Nauka o klimacie"

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych mechanizmów klimatycznych oraz wymuszeń i sprzężeń w systemie klimatycznym.

2. Posiada podstawową wiedzę na temat systemów obserwacyjnych służących do monitoringu zmian klimatu oraz modeli klimatycznych.

Umiejętności:

1. Umiejętność argumentacji w dyskusjach o klimacie, umiejętność rozdzielenia wiedzy naukowej od "mitów klimatycznych".

2. Umiejętność wykonywania, analizy i interpretacji pomiarów geofizycznych.

Kompetencje personalne i społeczne:

1. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach, naukowych bazach danych.

2. Student potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia tematyki wykładu.

3. Student rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych; postępuje etycznie.

Metody i kryteria oceniania:

Uczęszczanie na wykład jest zalecane, acz nieobowiązkowe. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie testów w trakcie wykładów i pracy zaliczeniowej (esej, 1-3 strony, streszczenie pracy z Science, Nature e.t.c.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Malinowski, Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)