Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planetologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-4`Planet
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planetologia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia fizykę ciał Układu Słonecznego (planet i ich satelitów, komet, planetoid, drobnych ciał) z uwzględnieniem współczesnych metod badawczych.

Pełny opis:

Wykład przedstawia informacje o powstawaniu, właściwościach i metodach badań planet, także w innych układach planetarnych, oraz innych obiektów kosmicznych. W części dotyczącej Ziemi wykład stanowi kontynuację wykładu "Planety, ich powierzchnie i wnętrza".

Program:

1. Pochodzenie Układu Słonecznego. Występowanie pierwiastków (w meteorytach, planetach, gwiazdach). Akrecja planet, ich satelitów oraz komet. Zjawiska zderzeniowe.

2. Elementy mechaniki nieba; nachylenia osi planet (zwrotniki, koła podbiegunowe, pory roku); relacje okres obiegu - okres rotacji (rezonanse, rotacja synchroniczna z obiegiem).

3. Oddziaływanie grawitacyjne Ziemi i planet: precesja, pływy, granica stabilności Roche'a.

4. Modele planet: rozkłady różnych parametrów (gęstość, ciśnienie, temperatura, skład, granice składu, granice fazowe, temperatura topnienia, parametry materiałowe), bilans energii.

5. Własności ciał Układu Słonecznego: planety, księżyce, ciała drobne (komety, asteroidy).

6. Powierzchnie planet i satelitów i ich ewolucja: wulkanizm, meteoryty, oddziaływanie powierzchni i atmosfery, cyrkulacja wody, ucieczka atmosfer planetarnych.

7 Datowanie izotopowe, oraz analiza wieku struktur powierzchniowych w oparciu o obserwacje rozkładu wielkości kraterów.

8. Warunki zamieszkiwalności ciał kosmicznych w innych układach planetarnych.

9. Metody badań ciał kosmicznych - stosowane techniki i rezulataty możliwe do uzyskania przy ich pomocy.

10. Najnowsze wyniki misji kosmicznych.

Opis sporządzili Konrad Kossacki, 2010

Literatura:

1. Imke de Pater and Jack Lisauer, Planetary Sciences. Cambridge Univ. Press, 2001.

2. R. J. Teysseyre, J. Leliwa-Kopystyński, B. Lang, Evolution of the Earth and other Planetary Bodies. PWN-Elsewier, 1992.

3. F. D. Stacey, Physics of the Earth. Brookfield Press, wydanie 1992, lub nowsze.

4. P. Artymowicz, Astrofizyka układów planetarnych.

5. N.G. Barlow, Mars, Cambridge University Press, 2008.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych własności ciał Układu Słonecznego.

2. Znajomość podstaw mechniki nieba i efektów związanych z oddziaływaniem grawitacyjnym (precesja, pływy).

3. Zrozumienie pochodzenie równań i umiejętność ich praktycznego stosowania.

4. Znajomosć metod badań kosmicznych, stosowanych technik i rodzaju uzyskiwanych przy ich pomocy wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, 5 pytań; do uzyskania oceny dostatecznej wymagane są 3 poprawne odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kossacki
Prowadzący grup: Konrad Kossacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)