Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Frontiers of nanoscience

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-4FoN
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Frontiers of nanoscience
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia
chemia
fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The most important problems of nanoscience from physics and physics-chemistry point of view will defined and possible solutions indicated.

Pełny opis:

Nanoscience is definitely the challenge of the present times. The advantages of the nanoscience and nanotechnology may contribute considerably to the most important issues facilitating the development of humanity:

-- efficient energy harvesting and storage

-- carbon capture

-- modern therapies and drug delivery systems

-- continuation of exponential growth of information technologies

These issues will be discussed from the physics and physico-chemistry point of view and the following topics will be addressed:

- synthesis and properties of novel functional nano materials

o 2D layered materials (graphene, h-BN, ™ chalcogenides, MXenes)

o. hybrid structures of 2D materials

- use of 2D nanostructures for novel electronic, optoelectronic, magnetic,

and spintronic devices, sensors, and drug delivery systems

- light-matter interaction in nano materials

o plasmonics and metamaterials

o 3rd generation of photovoltaics

o. new generation of biological sensors

o optical and photonics integrated circuits

- low dimensional systems for thermoelectricity

- materials for carbon capture

- modeling and machine learning for nanoscience

- risks and benefits of nanmaterials

Efekty uczenia się:

The students should get familiar with the most important problems of nano science from the physics point of view. They should be able to formulate the hot issues of nanoscience and solutions one is aiming at.

Metody i kryteria oceniania:

"To take home exam" - the students have to provide solutions to some problems formulated by the lecturer. The solutions should be delivered within some time after the end of the lecture.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)