Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka statystyczna A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-4AF11
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka statystyczna A
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Fizyka statystyczna"
ZFBM, II stopień; przedmioty do wyboru z fizyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~byczuk/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do statystycznego opisu układów wielu cząstek i podstaw mikroskopowego wyprowadzenia zasad termodynamiki. Wymagana znajomość elementarnej matematyki, mechaniki klasycznej, mechaniki kwantowej, elektrodynamiki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do statystycznego opisu układów wielu cząstek i podstaw mikroskopowego wyprowadzenia zasad termodynamiki. Trzy równowagowe zespoły statystyczne. Mikroskopowe zrozumienie pracy, ciepła, entropii, ciśnienia itd. Zastosowanie do klasycznych i kwantowych gazów doskonałych.

Pełny opis:

I. Podstawy mechaniki statystycznej.

1. Potrzeba statystycznego opisu.

2. Elementy teorii prawdopodobieństwa.

3. Ważny przykład: rozkład Maxwella.

4. Zespoły w fizyce klasycznej.

5. Zespoły w fizyce kwantowej.

II. Zespoły równowagowe

1. Pojęcie równowagi termodynamicznej.

2. Zespół mikrokanoniczny.

3. Ważny przykład: gaz doskonały.

4. Entropia.

5. temperatura i ciśnienie.

6. Termodynamiczne własności klasycznego gazu doskonałego.

7. Zespół kanoniczny.

8. Wielki zespół kanoniczny.

III. Mikroskopowe zrozumienie termodynamiki

1. Potencjały termodynamiczne.

2. Wyprowadzenie termodynamicznych wielkości.

IV. Kwantowe gazy doskonałe

1. Wielki zespół kanoniczny i funkcje rozkładu dla nierozróżnialnych cząstek

2. Zdegenerowany gaz fermiego.

3. Kondensacja Bosego-Einsteina.

4. Fonony i ciepło właściwe kryształów.

5. Promieniowanie ciała doskonale czarnego.

Literatura:

K. Huang, Statistical mechanics.

F. Schwabl, Statistical mechanics

R.H. Swendsen, An introduction to statistical mechanics and thermodynamics

F. Mandl, Statistical physics

H.B. Callen, Thermodynamics

Efekty uczenia się:

Student rozumie znaczenie statystycznego opisu układów wielu ciał, zna relacje pomiędzy wielkościami fenomenologicznymi i ich związek z wielkościami mikroskopowymi, rozwiązuje podstawowe problemy dla klasycznych i kwantowych gazów doskonałych.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach (20%)

kolokwium (40%)

egzamin pisemny (40%)

egzamin ustny (możliwość poprawy propozycji oceny)

propozycja oceny:

99%-100% -> 5.5

90%- 98% -> 5

81%- 89% -> 4.5

72%- 80% -> 4

62%- 71% -> 3.5

50%- 61% -> 3

0% - 49% -> 2

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Rafał Błaszkiewicz, Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Łach, Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)