Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantum Mechanics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-301A
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantum Mechanics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli kursy z Analizy matematycznej oraz Algebry, bądź równoważne im kursy z Matematyki, a także znają Mechanikę klasyczną. Dobrze widziane jest ukończenie kursu Fizyka IV lub Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii. Studenci powinni w miarę swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Znajomość słownictwa przedmiotowego w języku angielskim nie jest jednak wymagana, gdyż student przyswaja je w trakcie trwania kursu.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z formalizmem i zastosowaniami nierelatywistycznej teorii kwantowej do opisu zjawisk zachodzących w świecie mikroskopowym.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w arkana zjawisk i procesów zachodzących w świecie mikrospopowym, który opisuje mechanika kwantowa. W trakcie trwania wykładu, student poznawał będzie fundamenty nierelatywistycznej teorii kwantowej w nawiązaniu do licznych eksperymentów i faktów doświadczalnych, które miały wpływ na rozwój tej teorii. Duży nacisk położony zostanie na zastosowania teorii kwantów do opisu konkretnych problemów fizycznych, leżących u podstaw naszego obecnego rozumienia świata obiektów mikroskopowych takich jak atomy, cząsteczki czy jądra atomowe. Podkreślona zostanie rola symetrii w mechanice kwantowej i ich związek z prawami zachowania. Umiejętności praktycznego stosowania pojęć, postulatów oraz formalizmu mechaniki kwantowej studenci nabywać będą w trakcie ćwiczeń rachunkowych.

Program:

1. Postulaty mechaniki kwantowej.

2. Stany czyste i mieszane.

3. Postulat Borna, kwantowe obserwable. Kwantowa dynamika.

4. Stany splątane. Entropia i informacja. Qubit.

5. Równanie Schrödingera.

6. Położenie i pęd cząstki kwantowej: zasada nieoznaczoności.

7. Kwantowa przestrzeń fazowa. Funkcja Wignera.

8. Klasyfikacja rozwiązań równania Schrödingera.

9. Stany związane i poziomy energetyczne.

10. Naładowana cząstka w polu elektromagnetycznym.

11. Spin cząstki kwantowej i równanie Pauliego.

12. Liniowy oscylator harmoniczny.

13. Kwantowa teoria moment pędu.

14. Cząstka w potencjale centralnym. Atom wodoru.

15. Metody przybliżone w mechanice kwantowej.

16. Rachunek zaburzeń dla stanów związanych, metoda WKB, rachunek zaburzeń z czasem.

17. Złota reguła Fermiego. Emisja i absorpcja promieniowania.

18. Kwantowa teoria rozpraszania. Przybliżenie Borna, fale parcjalne.

Nakład pracy studenta:

wykład - 60 godzin

ćwiczenia - 60 godzin

zadania domowe - 45 godzin

przygotowanie do kolokwiów - 60 godzin

przygotowanie do egzaminów - 45 godzin

Razem - 270 godzin

Opis sporządził Stanisław D. Głazek (czerwiec 2007), zaktualizowała Katarzyna Krajewska (maj 2010).

Literatura:

Literatura przedmiotu dobierana jest w każdym cyklu z osobna.

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej

2. stosuje te pojęcia do opisu zjawisk kwantowych

3. zna i stosuje niezbędne metody matematyczne

4. posługuje się sformułowaniem falowym i macierzowym

5. rozwiązuje równanie Schrödingera

6. zna i stosuje metody przybliżone

7. określa związki między mechanikami klasyczną i kwantową

8. posługuje się terminologią polską i angielską

Metody i kryteria oceniania:

Forma oceniania: zaliczenie ćwiczeń, egzamin (pisemny i ustny).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazuki Sakurai
Prowadzący grup: Luca Cafaro, Ubaldo Cavazos Olivas, Dimitrios Patramanis, Sakthikumaran Ravichandran, Kazuki Sakurai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)