Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantum Mechanics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-301A
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Quantum Mechanics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów, którzy ukończyli kursy z Analizy matematycznej oraz Algebry, bądź równoważne im kursy z Matematyki, a także znają Mechanikę klasyczną. Dobrze widziane jest ukończenie kursu Fizyka IV lub Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii. Studenci powinni w miarę swobodnie posługiwać się językiem angielskim. Znajomość słownictwa przedmiotowego w języku angielskim nie jest jednak wymagana, gdyż student przyswaja je w trakcie trwania kursu.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z formalizmem i zastosowaniami nierelatywistycznej teorii kwantowej do opisu zjawisk zachodzących w świecie mikroskopowym.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w arkana zjawisk i procesów zachodzących w świecie mikrospopowym, który opisuje mechanika kwantowa. W trakcie trwania wykładu, student poznawał będzie fundamenty nierelatywistycznej teorii kwantowej w nawiązaniu do licznych eksperymentów i faktów doświadczalnych, które miały wpływ na rozwój tej teorii. Duży nacisk położony zostanie na zastosowania teorii kwantów do opisu konkretnych problemów fizycznych, leżących u podstaw naszego obecnego rozumienia świata obiektów mikroskopowych takich jak atomy, cząsteczki czy jądra atomowe. Podkreślona zostanie rola symetrii w mechanice kwantowej i ich związek z prawami zachowania. Umiejętności praktycznego stosowania pojęć, postulatów oraz formalizmu mechaniki kwantowej studenci nabywać będą w trakcie ćwiczeń rachunkowych.

Program:

1. Postulaty mechaniki kwantowej.

2. Stany czyste i mieszane.

3. Postulat Borna, kwantowe obserwable. Kwantowa dynamika.

4. Stany splątane. Entropia i informacja. Qubit.

5. Równanie Schrödingera.

6. Położenie i pęd cząstki kwantowej: zasada nieoznaczoności.

7. Kwantowa przestrzeń fazowa. Funkcja Wignera.

8. Klasyfikacja rozwiązań równania Schrödingera.

9. Stany związane i poziomy energetyczne.

10. Naładowana cząstka w polu elektromagnetycznym.

11. Spin cząstki kwantowej i równanie Pauliego.

12. Liniowy oscylator harmoniczny.

13. Kwantowa teoria moment pędu.

14. Cząstka w potencjale centralnym. Atom wodoru.

15. Metody przybliżone w mechanice kwantowej.

16. Rachunek zaburzeń dla stanów związanych, metoda WKB, rachunek zaburzeń z czasem.

17. Złota reguła Fermiego. Emisja i absorpcja promieniowania.

18. Kwantowa teoria rozpraszania. Przybliżenie Borna, fale parcjalne.

Nakład pracy studenta:

wykład - 60 godzin

ćwiczenia - 60 godzin

zadania domowe - 45 godzin

przygotowanie do kolokwiów - 60 godzin

przygotowanie do egzaminów - 45 godzin

Razem - 270 godzin

Opis sporządził Stanisław D. Głazek (czerwiec 2007), zaktualizowała Katarzyna Krajewska (maj 2010).

Literatura:

Literatura przedmiotu dobierana jest w każdym cyklu z osobna.

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej

2. stosuje te pojęcia do opisu zjawisk kwantowych

3. zna i stosuje niezbędne metody matematyczne

4. posługuje się sformułowaniem falowym i macierzowym

5. rozwiązuje równanie Schrödingera

6. zna i stosuje metody przybliżone

7. określa związki między mechanikami klasyczną i kwantową

8. posługuje się terminologią polską i angielską

Metody i kryteria oceniania:

Forma oceniania: zaliczenie ćwiczeń, egzamin (pisemny i ustny).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazuki Sakurai
Prowadzący grup: Julia Amoros Binefa, Arumona Edward Arumona, Ubaldo Cavazos Olivas, Nilesh Dalla, Sangami Ganesan Santhi, Valerii Kachin, Deeksha Kanti, Michał Łukawski, Dimitrios Patramanis, Gabriel Pereira Alves, Sakthikumaran Ravichandran, Abhigyan Saha, Kazuki Sakurai, Manfredi Scalici
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)